หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
วิสัยทัศน์ เทศบาลตำบลนายายอาม

"ประตูเมืองจันท์ ก้าวทันเศรษฐกิจ
รักษ์สิ่งแวดล้อม พร้อมรับนักเดินทาง"
ทต.นายายอาม
อ.นายายอาม จ.จันทบุรี
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 039-371270 ต่อ 19
 
   
   
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
จบ 0023.3/ว036 ประชาสัมพันธ์ผู้สนใจเข้าศึกษาเรียนรู้ในอุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร  [ 14 ม.ค. 2564 ]   
จบ 0023.3/ว222 มอบหมายให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นร่วมกับอำเภอหรือหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องในการจัดตั้งด่านตรวจ จุดตรวจ จุดสกัดฯ  [ 14 ม.ค. 2564 ]   
จบ 0023.3/ว235 มอบหมายให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นร่วมกับอำเภอหรือหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องในการจัดตั้งด่านตรวจ จุดตรวจ จุดสกัดฯ  [ 14 ม.ค. 2564 ]   
จบ 0023.3/ว547 รายงานตามมาตรการตรวจคัดกรองเพื่อป้องกันและระงับยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในตลาด  [ 14 ม.ค. 2564 ]   
จบ 0023.3/ 546 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์หลักสูตรการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์คำนวณสำหรับครู (C4T)  [ 14 ม.ค. 2564 ]   
จบ 0023.3/ว033 ประชาสัมพันธ์รับสมัครผู้ที่มีคุณสมบัติเข้ารับการคัดเลือกเพื่อรับรองเป็นผู้ประเมินภายนอกฯ  [ 13 ม.ค. 2564 ]   
จบ 0023.5/ว022 การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี งบประมาณปี พ.ศ. 2563 กรณีมีหนี้ผูกพัน  [ 13 ม.ค. 2564 ]   
จบ 0023.3/ว032 กำหนดจัดการบรรยายและถ่ายทอดสด เรื่อง หลักการประกันคุณภาพการศึกษาและการประเมินคุณภาพภายนอก  [ 13 ม.ค. 2564 ]   
จบ 0023.3/ว233 ขอเลื่อนการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการระบบสารสนเทศขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นฯ (e-Plan-eMENSCE) ฯ  [ 13 ม.ค. 2564 ]   
จบ 0023.3/ว234 ขอเลื่อนการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการระบบสารสนเทศขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นฯ (e-Plan-eMENSCE) ฯ  [ 13 ม.ค. 2564 ]   
จบ 0023.3/ว219 แนวทางการดำเนินโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียนฯ  [ 13 ม.ค. 2564 ]   
จบ 0023.3/ว218 แนวทางการดำเนินโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียนฯ  [ 13 ม.ค. 2564 ]   
จบ 0023.5/ว020 การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผลผลิตจัดสรรเงินอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัด  [ 12 ม.ค. 2564 ]   
 
  (1)     2      3      4     ....หน้าสุดท้าย >> 236