หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
วิสัยทัศน์ เทศบาลตำบลนายายอาม

"ประตูเมืองจันท์ ก้าวทันเศรษฐกิจ
รักษ์สิ่งแวดล้อม พร้อมรับนักเดินทาง"
ทต.นายายอาม
อ.นายายอาม จ.จันทบุรี
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 039-371270 ต่อ 19
 
   
   
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
จบ 0023.3/ว1979 กำชับการปฏิบัติงานในการขนส่งขยะมูลฝอยเพื่อนำไปกำจัดยังสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยในพื้นที่จังหวัดจันทบุรี [ เอกสาร1 ]  [ 9 เม.ย. 2564 ]   
จบ 0023.3/ว2006 การดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2564  [ 9 เม.ย. 2564 ]   
จบ 0023.3/ว2005 การดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2564  [ 9 เม.ย. 2564 ]   
จบ 0023.3/ว381 แนวทางการเสนอโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก  [ 9 เม.ย. 2564 ]   
จบ 0023.5/ 379 แจ้งโอนเงิน  [ 9 เม.ย. 2564 ]   
จบ 0023.5/ 378 แจ้งโอนเงิน  [ 9 เม.ย. 2564 ]   
จบ 0023.5/ 377 แจ้งโอนเงิน  [ 9 เม.ย. 2564 ]   
จบ 0023.3/ว4402 การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับงบดำเนินงานของสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า (ค่ากระแสไฟฟ้า)ครั้งที่ 2  [ 9 เม.ย. 2564 ]   
จบ 0023.3/ว4401 การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับงบดำเนินงานของสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า (ค่ากระแสไฟฟ้า)ครั้งที่ 2  [ 9 เม.ย. 2564 ]   
จบ 0023.5/ 374 แจ้งโอนเงิน  [ 9 เม.ย. 2564 ]   
จบ 0023.3/ว4400 การใช้ผลทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานเป็นองค์ประกอบหนึ่งในการตัดสินผลการเรียนฯ  [ 9 เม.ย. 2564 ]   
จบ 0023.3/ว1935 กฎกระทรวงว่าด้วยการกำจัดขยะมูลฝอยติดเชื้อ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2564  [ 9 เม.ย. 2564 ]   
จบ 0023.5/ว372 ซ้อมความเข้าใจในการปฏิบัติตามระเบียนกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 กรณีบริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) เนื่องจากคู่สัญญาควบรวมกิจการ  [ 8 เม.ย. 2564 ]   
 
  (1)     2      3      4     ....หน้าสุดท้าย >> 265