เทศบาลตำบล นายายอาม อ.นายายอาม จ.จันทบุรี ยินดีต้อนรับ ทต.นายายอาม
หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP

วิสัยทัศน์ เทศบาลตำบลนายายอาม

"ประตูเมืองจันท์ ก้าวทันเศรษฐกิจ
รักษ์สิ่งแวดล้อม พร้อมรับนักเดินทาง"
ทต.นายายอาม
อ.นายายอาม จ.จันทบุรี
 

 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 039-371270 ต่อ 19
 
   
   
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
จบ 0023.3/ว12045 แผนปฏิบัติราชการรายปี (พ.ศ.2564) ของกระทรวงมหาดไทย  [ 21 ต.ค. 2563 ]   
จบ 0023.3/ว12044 แผนปฏิบัติราชการรายปี (พ.ศ.2564) ของกระทรวงมหาดไทย  [ 21 ต.ค. 2563 ]   
จบ 0023.3/ว5512 การประชาสัมพันธ์โครงการคนละครึ่ง  [ 21 ต.ค. 2563 ]   
จบ 0023.3/ว5520 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการระบบสารสนเทศของอปท.ฯ [ เอกสาร1 ]  [ 21 ต.ค. 2563 ]   
จบ 0023.3/ว5519 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการระบบสารสนเทศของอปท.ฯ [ เอกสาร1 ]  [ 21 ต.ค. 2563 ]   
จบ 0023.3/ว5471 การสำรวจค่ากระแสไฟฟ้าของสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าและลูกจ้างชั่วคราวฯ  [ 20 ต.ค. 2563 ]   
จบ 0023.3/ว5472 การสำรวจค่ากระแสไฟฟ้าของสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าและลูกจ้างชั่วคราวฯ  [ 20 ต.ค. 2563 ]   
จบ 0023.5/ว5469 กฎกระทรวงการหักเงินจากประมาณการรายรับในงบแระมาณรายจ่ายประจำปีสมทบเข้ากองทุนบำนเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563 และกฎกระทรวงกำหนดอัตราและวิธีการรับบำเหน็จดำรงชีพ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2563  [ 19 ต.ค. 2563 ]  
จบ 0023.5/ว5470 กฎกระทรวงการหักเงินจากประมาณการรายรับในงบแระมาณรายจ่ายประจำปีสมทบเข้ากองทุนบำนเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563 และกฎกระทรวงกำหนดอัตราและวิธีการรับบำเหน็จดำรงชีพ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2563  [ 19 ต.ค. 2563 ]  
จบ 0023.5/ 11945 อนุมัติให้จ่ายเงินบำนาญปกติและเงินบำเหน็จดำรงชีพ  [ 19 ต.ค. 2563 ]  
จบ 0023.3/ว5445 ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลเตรียมการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ฤดูแล้ง แี 2563/64 [ เอกสาร1 ]  [ 19 ต.ค. 2563 ]  
จบ 0023.5/ว782 การเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2563  [ 19 ต.ค. 2563 ]  
จบ 0023.5/ว783 การเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2563  [ 20 ต.ค. 2563 ]   
 
  (1)     2      3      4     ....หน้าสุดท้าย >> 213