หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
คณะผู้บริหาร เทศบาลตำบลนายายอาม
วิสัยทัศน์ เทศบาลตำบลนายายอาม

"ประตูเมืองจันท์ ก้าวทันเศรษฐกิจ
รักษ์สิ่งแวดล้อม พร้อมรับนักเดินทาง"
วิสัยทัศน์ เทศบาลตำบลนายายอาม

"ประตูเมืองจันท์ ก้าวทันเศรษฐกิจ
รักษ์สิ่งแวดล้อม พร้อมรับนักเดินทาง"
สำนักงานเทศบาลตำบลนายายอาม
ศาสนสถานประจำตำบลนายายอาม
ทต.นายายอาม
อ.นายายอาม จ.จันทบุรี
1
2
3
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 039-371270 ต่อ 19
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
จบ 0023.3/ว1979 กำชับการปฏิบัติงานในการขนส่งขยะมูลฝอยเพื่อนำไปกำจัดยังสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยในพื้นที่จังหวัดจันทบุรี [ แนบ1 ]  [ 9 เม.ย. 2564 ]    
จบ 0023.3/ว2006 การดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2564  [ 9 เม.ย. 2564 ]    
จบ 0023.3/ว2005 การดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2564  [ 9 เม.ย. 2564 ]    
จบ 0023.3/ว381 แนวทางการเสนอโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก  [ 9 เม.ย. 2564 ]    
จบ 0023.5/ 379 แจ้งโอนเงิน  [ 9 เม.ย. 2564 ]    
จบ 0023.5/ 378 แจ้งโอนเงิน  [ 9 เม.ย. 2564 ]    
จบ 0023.5/ 377 แจ้งโอนเงิน  [ 9 เม.ย. 2564 ]    
จบ 0023.3/ว4402 การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับงบดำเนินงานของสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า (ค่ากระแสไฟฟ้า)ครั้งที่ 2  [ 9 เม.ย. 2564 ]    
จบ 0023.3/ว4401 การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับงบดำเนินงานของสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า (ค่ากระแสไฟฟ้า)ครั้งที่ 2  [ 9 เม.ย. 2564 ]    
จบ 0023.5/ 374 แจ้งโอนเงิน  [ 9 เม.ย. 2564 ]    
จบ 0023.3/ว4400 การใช้ผลทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานเป็นองค์ประกอบหนึ่งในการตัดสินผลการเรียนฯ  [ 9 เม.ย. 2564 ]    
จบ 0023.3/ว1935 กฎกระทรวงว่าด้วยการกำจัดขยะมูลฝอยติดเชื้อ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2564  [ 9 เม.ย. 2564 ]    
จบ 0023.5/ว372 ซ้อมความเข้าใจในการปฏิบัติตามระเบียนกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 กรณีบริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) เนื่องจากคู่สัญญาควบรวมกิจการ  [ 8 เม.ย. 2564 ]    
จบ 0023.5/ว371 มาตราการการคลังด้านการใช้จ่ายภาครัฐ  [ 8 เม.ย. 2564 ]    
จบ 0023.5/ 4369 การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และการโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าบำเหน็จ บำนาญ) ไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน - พฤษภาคม 2564)  [ 8 เม.ย. 2564 ]    
จบ 0023.3/ว1933 ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่และประชาสัมพันธ์การใช้งานแอปพลิเคชัน พ้นภัย  [ 8 เม.ย. 2564 ]    
จบ 0023.3/ว1934 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมสำหรับเจ้าพนักงานสาธารณสุขฯ  [ 8 เม.ย. 2564 ]    
จบ 0023.3/ว370 การคัดเลือกผู้สมควรได้รางวัลของคุรุสภา ประจำปี 2564  [ 8 เม.ย. 2564 ]    
จบ 0023.3/ว4368 การอบรมถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการบริหารการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบต่อสังคมฯ  [ 8 เม.ย. 2564 ]    
จบ 0023.3/ว4365 การกำหนดชื่อผู้ใช้งาน (Username) รหัสผ่าน (Password) ในระบบจัดเก็บรายงานการประเมินตนเองฯ  [ 8 เม.ย. 2564 ]    
 
 
 
สรุปผลการประชุม ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ครั้งที่ 3/2564 เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2564 สน.บถ. มท 0809.2/ว53 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 8 เม.ย. 2564 ]
ขอเชิญชวนจัดกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2564กสว. มท 0820.3/ว728 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 8 เม.ย. 2564 ]
ซ้อมความเข้าใจในการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 กรณีบริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) เนื่องจากคู่สัญญาควบรวมกิจการ ด่วนที่สุด กค. มท 0808.3/ว724  [ 8 เม.ย. 2564 ]
แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามประมวลรัษฎากรให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว719  [ 8 เม.ย. 2564 ]
มาตรการการคลังด้านการใช้จ่ายภาครัฐ ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว723  [ 8 เม.ย. 2564 ]
ส่งคำแนะนำ ตามมาตรา 23 วรรคแรก แห่งพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ของเทศบาลตำบลสุนทรภู่ อำเภอแกลง และรายงานข้อมูลเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีฯ ประจำปี 2563 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว2043  [ 7 เม.ย. 2564 ]
แนวทางการดำเนินการตามมาตรา 98 วรรคสี่ แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561 กม. มท 0804.3/ว711  [ 7 เม.ย. 2564 ]
ประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนเกี่ยวกับการทุจริตการสอบ ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.6/ว17  [ 7 เม.ย. 2564 ]
หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลสำหรับผู้ป่วยกลุ่มโรครูมาติกซึ่งจำเป็นต้องใช้ยาที่มีค่าใช้จ่ายสูง ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว717 [เอกสารแนบ]  [ 7 เม.ย. 2564 ]
หลักเกณฑ์การเบิกค่ายาบรรเทาอาการข้อเสื่อมที่ออกฤทธิ์ช้า และกลุ่มยาฉีดเข้าข้อบรรเทาอาการข้อเสื่อม ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว718  [ 7 เม.ย. 2564 ]
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับงบดำเนินงานของสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า (ค่ากระแสไฟฟ้า) ครั้งที่ 2 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.4/ว714  [ 7 เม.ย. 2564 ]
หลักเกณฑ์การสร้างพื้นที่ปลอดโรคและแนวทางการประเมินพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้า ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.3/ว716  [ 7 เม.ย. 2564 ]
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนเป็นค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราวถ่ายโอนงานสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า ไตรมาสที่ 3 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.4/ว715  [ 7 เม.ย. 2564 ]
จัดการแข่งขันทักษะการใช้ภาษาไทยของเยาวชน กศ. มท 0816.3/ว709 [เอกสารแนบ]  [ 7 เม.ย. 2564 ]
แจ้งรายชื่อผู้เข้าอบรมโครงการพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพครู : กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี/คณิตศาสตร์ เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ สร้างสรรค์นวัตกรรมและพัฒนาสมรรถนะครูยุคใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รุ่นที่ 4 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว706 [รายชื่อ] [ตารางอบรมฯ]  [ 5 เม.ย. 2564 ]
รายชื่อข้าราชการผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิส่งผลงานเพื่อประเมินเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ กจ.  [ 5 เม.ย. 2564 ]
ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่และประชาสัมพันธ์การสรรหากรรมการสุขภาพประจำปี กสธ. มท 0819.2/ว703  [ 5 เม.ย. 2564 ]
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็พระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติราชนารี (งวดที่ 1) ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.3/ว699 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 5 เม.ย. 2564 ]
การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.6/ว15 [สิ่งที่ส่งมาด้วย] [รายละเอียด]  [ 2 เม.ย. 2564 ]
การคัดเลือกกรรมการผู้แทนองค์การบริหารส่วนจังหวัดในคณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ก.จ.) กรณีพ้นจากตำแหน่ง ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.2/ว1959 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]  [ 2 เม.ย. 2564 ]
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร ภาคความรู้ความสามารถ สน.บถ. มท 0809.2/ว52 [รายละเอียด]  [ 2 เม.ย. 2564 ]
เกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 กค. มท 0803.3/ว698 [เอกสารแนบ]  [ 2 เม.ย. 2564 ]
การดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2564 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.4/ว694 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]  [ 2 เม.ย. 2564 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าบำเหน็จ บำนาญ) ไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน-พฤษภาคม 2564) สน.คท. มท 0808.2/4395-4456 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 2 เม.ย. 2564 ]
การดำเนินโครงการแผนปฏิบัติการ ประจำปี 2564 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.2/ว661  [ 1 เม.ย. 2564 ]
 
 
 
 
 
 
 
ทต.นายายอาม ประกาศผลการจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลนายายอาม ปีงบปร [ 31 มี.ค. 2564 ]    อ่าน 3 
ทต.นายายอาม ประกาศผลการจ้างเหมาก่อสร้างมุงหลังคาเมทัลชีทและปูพื้นกระเบื้องศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก [ 31 มี.ค. 2564 ]    อ่าน 3 
ทต.นายายอาม ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการจ้างเหมามุงหลังคาเมทัลชีทและปูพื้นกระเบื้องศูนย์พัฒน [ 29 มี.ค. 2564 ]    อ่าน 3 
ทต.นายายอาม ประกาศผลการเลือกตั้ง สมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีตำบลนายายอาม อย่างไม่เป็นทางก [ 29 มี.ค. 2564 ]    อ่าน 26 
ทต.นายายอาม วันที่ 24 มีนาคม 2564 เวลา 08.30 น. เทศบาลตำบลนายายอาม รณรงค์ ให้ประชาชนในเขตเทศ [ 24 มี.ค. 2564 ]    อ่าน 10 
ทต.นายายอาม ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน [ 22 มี.ค. 2564 ]    อ่าน 9 
ทต.นายายอาม ประกาศผลการจ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลประกาศผลการรวมคะแนนเลือกตั้ง [ 19 มี.ค. 2564 ]    อ่าน 4 
ทต.นายายอาม ประชาสัมพันธ์สำหรับ ท่านใดที่มีเหตุจำเป็นจริงๆ และไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง สท.และ [ 19 มี.ค. 2564 ]    อ่าน 11 
ทต.นายายอาม ในวันที่ 12 มีนาคม 2554 เวลา 17:00 น.ฝนตก มีลมกระโชกแรงทำให้ต้นยางบริเวณถนนด้านข [ 13 มี.ค. 2564 ]    อ่าน 6 
ทต.นายายอาม ประชาสัมพันธ์จาก สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ เพื่อเรียนรู้ เกี่ยวกับองค์กรผู้ใช้ [ 12 มี.ค. 2564 ]    อ่าน 9 
ทต.นายายอาม 10มี.ค.64 เทศบาลตำบลนายายอาม รณรงค์ ให้ ประชาชนออกมาใช้สิทธิ เลือก สท.และนายกเทศ [ 10 มี.ค. 2564 ]    อ่าน 10 
ทต.นายายอาม เตรียมพร้อม ก่อนวันเลือกตั้ง ทำอย่างไรบ้าง ศึกษาตามนี้นะครับ ออกมาใช้สิทธิวันที่ [ 10 มี.ค. 2564 ]    อ่าน 11 
ทต.นายายอาม 9 มีนาคม 2564 เวลา 16.00 น. ฝนตกหนักและลมแรงทำให้ต้นไม้ข้างทางถนนนายายอาม-แก่งห [ 10 มี.ค. 2564 ]    อ่าน 11 
ทต.นายายอาม ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลนายายอาม เปิดรับสมัครนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2564 ใ [ 9 มี.ค. 2564 ]    อ่าน 18 
ทต.นายายอาม ฟุตซอลลีก เริ่มแล้ววันนี้ ณ สนามฟุตซอลหน้าสำนักงานเทศบาลฯ ติดตามร่วมเชียร์ ทีมที [ 9 มี.ค. 2564 ]    อ่าน 5 
   
ขอประชาสัมพันธ์การประกาศใช้เทศบัญญัติ เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสุนัข แ (9 ต.ค. 2562)    อ่าน 347  ตอบ 0  
เทศบาลมีการแจ้งข้อมูลข่าวสาร ในช่องทางไหนบ้าง (29 มี.ค. 2564)    อ่าน 6  ตอบ 1  
การเสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในปี 64 เสียในอัตราเท่าไหร่ (25 มี.ค. 2564)    อ่าน 7  ตอบ 1  
   
 
 
 
 
 วัดนายายอาม