หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP

คณะผู้บริหาร เทศบาลตำบลนายายอาม
วิสัยทัศน์ เทศบาลตำบลนายายอาม

"ประตูเมืองจันท์ ก้าวทันเศรษฐกิจ
รักษ์สิ่งแวดล้อม พร้อมรับนักเดินทาง"
วิสัยทัศน์ เทศบาลตำบลนายายอาม

"ประตูเมืองจันท์ ก้าวทันเศรษฐกิจ
รักษ์สิ่งแวดล้อม พร้อมรับนักเดินทาง"
สำนักงานเทศบาลตำบลนายายอาม
ศาสนสถานประจำตำบลนายายอาม
ทต.นายายอาม
อ.นายายอาม จ.จันทบุรี
1
2
3
 

 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 039-371270 ต่อ 19
 

 
 
 
 


 
 
 
 
 
 
จบ 0023.3/ว12045 แผนปฏิบัติราชการรายปี (พ.ศ.2564) ของกระทรวงมหาดไทย  [ 21 ต.ค. 2563 ]    
จบ 0023.3/ว12044 แผนปฏิบัติราชการรายปี (พ.ศ.2564) ของกระทรวงมหาดไทย  [ 21 ต.ค. 2563 ]    
จบ 0023.3/ว5512 การประชาสัมพันธ์โครงการคนละครึ่ง  [ 21 ต.ค. 2563 ]    
จบ 0023.3/ว5520 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการระบบสารสนเทศของอปท.ฯ [ แนบ1 ]  [ 21 ต.ค. 2563 ]    
จบ 0023.3/ว5519 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการระบบสารสนเทศของอปท.ฯ [ แนบ1 ]  [ 21 ต.ค. 2563 ]    
จบ 0023.3/ว5471 การสำรวจค่ากระแสไฟฟ้าของสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าและลูกจ้างชั่วคราวฯ  [ 20 ต.ค. 2563 ]    
จบ 0023.3/ว5472 การสำรวจค่ากระแสไฟฟ้าของสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าและลูกจ้างชั่วคราวฯ  [ 20 ต.ค. 2563 ]    
จบ 0023.5/ว5469 กฎกระทรวงการหักเงินจากประมาณการรายรับในงบแระมาณรายจ่ายประจำปีสมทบเข้ากองทุนบำนเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563 และกฎกระทรวงกำหนดอัตราและวิธีการรับบำเหน็จดำรงชีพ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2563  [ 19 ต.ค. 2563 ]  
จบ 0023.5/ว5470 กฎกระทรวงการหักเงินจากประมาณการรายรับในงบแระมาณรายจ่ายประจำปีสมทบเข้ากองทุนบำนเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563 และกฎกระทรวงกำหนดอัตราและวิธีการรับบำเหน็จดำรงชีพ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2563  [ 19 ต.ค. 2563 ]  
จบ 0023.5/ 11945 อนุมัติให้จ่ายเงินบำนาญปกติและเงินบำเหน็จดำรงชีพ  [ 19 ต.ค. 2563 ]  
จบ 0023.3/ว5445 ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลเตรียมการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ฤดูแล้ง แี 2563/64 [ แนบ1 ]  [ 19 ต.ค. 2563 ]  
จบ 0023.5/ว782 การเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2563  [ 19 ต.ค. 2563 ]  
จบ 0023.5/ว783 การเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2563  [ 20 ต.ค. 2563 ]    
จบ 0023.3/ว5412 รายงานการดำเนินงานสนองพระราชดำริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ  [ 16 ต.ค. 2563 ]  
จบ 0023.3/ว5411 รายงานการดำเนินงานสนองพระราชดำริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ  [ 16 ต.ค. 2563 ]  
จบ 0023.5/ว774 การนำส่งเงินรายได้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำเดือนกันยายน 2563  [ 16 ต.ค. 2563 ]  
จบ 0023.5/ว775 การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 งวดที่ 9/2563  [ 16 ต.ค. 2563 ]  
จบ 0023.3/ว5423 โครงการอบรมอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นเพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่พิง  [ 16 ต.ค. 2563 ]  
จบ 0023.3/ว5409 แนวทางการปฏิบัติเพื่อเร่งรัดการจัดหาพัสดุชุดอุปกรณ์ DLTV  [ 15 ต.ค. 2563 ]  
จบ 0023.3/ว771 ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตอบแบบสอบถามออนไลน์ฯ  [ 15 ต.ค. 2563 ]  
 

 
 
แนวทางปฏิบัติตามประกาศ ก.จ. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ วิธีการบริหารและการปฏิบัติงานของข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด และกิจการอันเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลในองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2563 เพิ่มเติม สน.บถ. มท 0809.2/ว137  [ 21 ต.ค. 2563 ]
แจ้งรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมการบันทึกบัญชีและปฏิบัติงานในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS) ตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ ประจำปี 2564 สน.คท. มท 0808.4/ว3261 [รายชื่อ]  [ 21 ต.ค. 2563 ]
การมอบประกาศเกียรติคุณให้ผู้เข้ารับการอบรมที่ผ่านการฝึกอบรมโครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นเพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.2/ว3235  [ 21 ต.ค. 2563 ]
การส่งเงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล ประจำปี 2563 สน.คท. มท 0808.4/ว15  [ 21 ต.ค. 2563 ]
ซักซ้อมแนวทางการส่งเงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สน.คท. มท 0808.5/ว31  [ 21 ต.ค. 2563 ]
ขอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดส่งไฟล์รายงานการประเมินตนเอง (e-SAR) ปีการศึกษา 2562 กศ. มท 0816.3/ว3252  [ 21 ต.ค. 2563 ]
ขอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดส่งไฟล์รายงานการประเมินตนเอง (e-SAR) ปีการศึกษา 2562 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว3251 [เอกสารแนบ]  [ 21 ต.ค. 2563 ]
ขอหารือหลักเกณฑ์และคุณสมบัติผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์การประเมินภาษีประจำจังหวัด ตามมาตรา 74 แห่งพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 สน.คท. มท 0808.3/ว3253  [ 21 ต.ค. 2563 ]
แจ้งปรับปรุงข้อมูลผลิตภัณฑ์และบริการนวัตกรรมในบัญชีนวัตกรรมไทยจากเดิมเดือนกรกฎาคม 2559-เดือนกรกฎาคม 2563 (4 ปี) เป็นเดือนกรกฎาคม 2559-เดือนกรกฎาคม 2564 (5 ปี) สน.คท. มท 0808.2/ว3245  [ 20 ต.ค. 2563 ]
แนวปฏิบัติทางบัญชีในการจ่ายเงิน การรับเงิน และการนำเงินส่งคลังหรือฝากคลังของส่วนราชการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Payment) กค. มท 0803.3/ว3244  [ 20 ต.ค. 2563 ]
การจัดทำข้อเสนอแผนโครงการ และขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ภายใต้แผนพัฒนาภาค กพส. มท 0810.8/ว3119  [ 19 ต.ค. 2563 ]
การดำเนินงานด้านความปลอดภัยทางถนนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.4/ว3220  [ 19 ต.ค. 2563 ]
แนวทางปฏิบัติกรณีการแจ้งรายละเอียดข้อมูลเกี่ยวกับที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว3237  [ 19 ต.ค. 2563 ]
รายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้งานโปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX 3000) เพื่อรองรับการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง รุ่นที่ 11-17 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว3236 [รายชื่อ]  [ 19 ต.ค. 2563 ]
บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม เดือนกันยายน 2563 สน.คท. มท 0808.2/ว3218  [ 19 ต.ค. 2563 ]
การรายงานทะเบียนข้าราชการบำนาญส่วนท้องถิ่น และบำเหน็จรายเดือนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนมาก สน.คท. มท 0808.5/ว3216 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 19 ต.ค. 2563 ]
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว3217  [ 19 ต.ค. 2563 ]
การประชาสัมพันธ์โครงการคนละครึ่ง ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว3210 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 16 ต.ค. 2563 ]
การเตรียมความพร้อมบันทึกข้อมูลผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่นในระบบศูนย์ข้อมูลเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่นและทะเบียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กต. มท 0818.3/ว3211 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 16 ต.ค. 2563 ]
หารือแนวทางปฏิบัติในการมอบหมายให้นายอำเภอปฏิบัติการแทนตามมาตรา 71 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562 กม. มท 0804.3/ว3116 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 16 ต.ค. 2563 ]
ส่งคำปรึกษาหรือคำแนะนำตามมาตรา 23 วรรคแรก แห่งพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว6214  [ 16 ต.ค. 2563 ]
โครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนครอบครัวยากจนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจากจบการศึกษาภาคบังคับ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว3206  [ 16 ต.ค. 2563 ]
ขอความร่วมมือเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การสรรหาผู้มีคุณูปการต่อการศึกษาของชาติ ประจำปี 2564 กศ. มท 0816.3/ว3200  [ 16 ต.ค. 2563 ]
เร่งรัดการบันทึกข้อมูลการใช้ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นภาษาอังกฤษในระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (INFO ระบบใหม่) กพส. มท 0810.2/ว3207  [ 16 ต.ค. 2563 ]
การจัดเวทีสุดยอดผู้นำชุมชุนท้องถิ่น วาระ : ทศวรรษร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่ ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว3198 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 16 ต.ค. 2563 ]
 
 
 
 
 
 
 
ทต.นายายอาม 19 ตุลาคม 2563 งานป้องกันฯ เทศบาลตำบลนายายอาม จัดการกับผักตบชวา เศษไม้ [ 20 ต.ค. 2563 ]    อ่าน 10 
ทต.นายายอาม ปรับภูมิทัศน์ไหล่ทางถนนนายายอาม-แก่งหางแมว(หนองเจ็กสร้อย)เพื่อการสัญจรที่ปลอดภัย [ 20 ต.ค. 2563 ]    อ่าน 6 
ทต.นายายอาม ตรวจสอบพื้นที่ปรับปรุงถนนเทศบาลซอย 7/2 [ 19 ต.ค. 2563 ]    อ่าน 7 
ทต.นายายอาม ตรวจโครงการรางระบายน้ำ ซอย 28 และเตรียมพื้นที่สำหรับพ่อค้าแม่ค้า วันลอยกระทง [ 16 ต.ค. 2563 ]    อ่าน 8 
ทต.นายายอาม ขอเชิญร่วมอนุรักษ์ประเพณีลอยกระทงประจำปี 2563 [ 16 ต.ค. 2563 ]    อ่าน 12 
ทต.นายายอาม ประชาสัมพันธ์การสำรวจข้อมูลตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 25 [ 14 ต.ค. 2563 ]    อ่าน 8 
ทต.นายายอาม จิตอาสาพระราชทาน ทำความดีเพื่อชาติศาสน์กษัตริย์ [ 12 ต.ค. 2563 ]    อ่าน 22 
ทต.นายายอาม ประกาศผู้อำนวยการเลือกตั้งประจำจังหวัดจันทบุรี เรื่องกำหนดจำนวนเงินค่าใช้จ่าย ใน [ 7 ต.ค. 2563 ]    อ่าน 9 
ทต.นายายอาม ตักบาตรเทโวฯ ประจำปี 2563 [ 5 ต.ค. 2563 ]    อ่าน 13 
ทต.นายายอาม เตรียมสถานที่เพื่อต้อนรับท่านผู้ว่าฯนายสุที ทองแย้ม [ 5 ต.ค. 2563 ]    อ่าน 16 
ทต.นายายอาม ประกาศผลการจ้างเหมาบริการผู้นำออกกำลังกายโยคะ ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 1 ต.ค. 2563 ]    อ่าน 8 
ทต.นายายอาม ประกาศผลการจ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวันสำหรับเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลนายาย [ 30 ก.ย. 2563 ]    อ่าน 8 
ทต.นายายอาม เทศบาลตำบลนายายอามรับมอบประกาศผ่านการประเมินฯระดับดีเด่น [ 29 ก.ย. 2563 ]    อ่าน 9 
ทต.นายายอาม ประชาสัมพันธ์ งานจัดเก็บและพัฒนารายได้ กองคลัง เทศบาลตำบลนายายอาม [ 29 ก.ย. 2563 ]    อ่าน 9 
ทต.นายายอาม ขอเชิญร่วมทำบุญ งานประเพณีตักบาตรเทโวโรหณะ [ 29 ก.ย. 2563 ]    อ่าน 10 
   
ขอประชาสัมพันธ์การประกาศใช้เทศบัญญัติ เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสุนัข แ (9 ต.ค. 2562)    อ่าน 282  ตอบ 0  
сайт (20 ต.ค. 2563)    อ่าน 4  ตอบ 0  
การโอนย้าย (22 ก.ค. 2563)    อ่าน 47  ตอบ 2  
   
 
 
 
 
 

สำนักสงฆ์ย่านยาว