หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
คณะผู้บริหาร เทศบาลตำบลนายายอาม
วิสัยทัศน์ เทศบาลตำบลนายายอาม

"ประตูเมืองจันท์ ก้าวทันเศรษฐกิจ
รักษ์สิ่งแวดล้อม พร้อมรับนักเดินทาง"
วิสัยทัศน์ เทศบาลตำบลนายายอาม

"ประตูเมืองจันท์ ก้าวทันเศรษฐกิจ
รักษ์สิ่งแวดล้อม พร้อมรับนักเดินทาง"
สำนักงานเทศบาลตำบลนายายอาม
ศาสนสถานประจำตำบลนายายอาม
ทต.นายายอาม
อ.นายายอาม จ.จันทบุรี
1
2
3
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 039-371270 ต่อ 19
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
จบ 0023.5/ว040 การเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2563  [ 15 ม.ค. 2564 ]    
จบ 0023.3/ว039 แจ้งการดำเนินงานตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดฯ  [ 15 ม.ค. 2564 ]    
จบ 0023.5/ว296 ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติในการบันทึกบัญชีขององค์กรปกรองส่วนท้องถิ่น  [ 15 ม.ค. 2564 ]    
จบ 0023.5/ว297 ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติในการบันทึกบัญชีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 15 ม.ค. 2564 ]    
จบ 0023.5/ว023 แจ้งเวียนหนังสือที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง  [ 15 ม.ค. 2564 ]    
จบ 0023.5/ว024 ผลิตภัณฑ์และบริการนวัตกรรมในบัญชีนวัตกรรมไทยที่ครบอายุกำหนดสิทธิในการประกาศขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย เดือนพฤศจิกายน 2563  [ 15 ม.ค. 2564 ]    
จบ 0023.5/ว034 การเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2564  [ 15 ม.ค. 2564 ]    
จบ 0023.5/ว025 แจ้งเลื่อนโ๕รงการฝึกอบรมในภารกิจของสำนักบริหารการคลังท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  [ 15 ม.ค. 2564 ]    
จบ 0023.5/ว026 บัญชีราคามาตรฐานงานครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง  [ 15 ม.ค. 2564 ]    
จบ 0023.5/ว035 การเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2563  [ 15 ม.ค. 2564 ]    
จบ 0023.3/ว577 การริเทศติดตามการจัดการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตามาตรฐานสถานพัฒนาเด็กเล็กปฐมวัยแห่งชาติ [ แนบ1 ] [ แนบ2 ]  [ 15 ม.ค. 2564 ]    
จบ 0023.3/ว036 ประชาสัมพันธ์ผู้สนใจเข้าศึกษาเรียนรู้ในอุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร  [ 14 ม.ค. 2564 ]    
จบ 0023.3/ว222 มอบหมายให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นร่วมกับอำเภอหรือหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องในการจัดตั้งด่านตรวจ จุดตรวจ จุดสกัดฯ  [ 14 ม.ค. 2564 ]    
จบ 0023.3/ว235 มอบหมายให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นร่วมกับอำเภอหรือหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องในการจัดตั้งด่านตรวจ จุดตรวจ จุดสกัดฯ  [ 14 ม.ค. 2564 ]    
จบ 0023.3/ว547 รายงานตามมาตรการตรวจคัดกรองเพื่อป้องกันและระงับยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในตลาด  [ 14 ม.ค. 2564 ]    
จบ 0023.3/ 546 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์หลักสูตรการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์คำนวณสำหรับครู (C4T)  [ 14 ม.ค. 2564 ]    
จบ 0023.3/ว033 ประชาสัมพันธ์รับสมัครผู้ที่มีคุณสมบัติเข้ารับการคัดเลือกเพื่อรับรองเป็นผู้ประเมินภายนอกฯ  [ 13 ม.ค. 2564 ]  
จบ 0023.5/ว022 การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี งบประมาณปี พ.ศ. 2563 กรณีมีหนี้ผูกพัน  [ 13 ม.ค. 2564 ]  
จบ 0023.3/ว032 กำหนดจัดการบรรยายและถ่ายทอดสด เรื่อง หลักการประกันคุณภาพการศึกษาและการประเมินคุณภาพภายนอก  [ 13 ม.ค. 2564 ]  
จบ 0023.3/ว233 ขอเลื่อนการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการระบบสารสนเทศขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นฯ (e-Plan-eMENSCE) ฯ  [ 13 ม.ค. 2564 ]  
 
 
 
ขอแจ้งขยายเวลาการส่งผลงานเข้าประกวด โครงการประกวดนวัตกรรมการจัดการขยะให้เป็นศูนย์ (Zero Waste Innovation Contest) กสว. มท 0820.2/ว83 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 18 ม.ค. 2564 ]
แบบสำรวจข้อมูลบุคลากรที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ท้องถิ่นอำเภอของสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สบ.พถ. มท 0807.2/ว85 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 18 ม.ค. 2564 ]
รายงานความคืบหน้าโครงการกำจัดขยะเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด กสว. มท 0820.2/ว88 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]  [ 18 ม.ค. 2564 ]
การสนับสนุนงบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ เพื่อเฝ้าระวัง ควบคุม และป้องกันการแพร่ระบาดขอโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) กสธ. มท 0819.2/ว77  [ 18 ม.ค. 2564 ]
ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 สน.คท. มท 0808.3/ว63  [ 15 ม.ค. 2564 ]
การจัดสรรทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษาตอนปลายที่สนใจเรียนทางสายวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2564 กศ. มท 0816.3/ว79  [ 15 ม.ค. 2564 ]
แจ้งผลการประชุมคัดกรองข้อมูลประกอบการประเมินศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 กศ. มท 0816.3/ว80  [ 15 ม.ค. 2564 ]
แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการอาหารนมเพื่อเด็กและเยาวชน ครั้งที่ 1/2564 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.2/ว76  [ 15 ม.ค. 2564 ]
แนวทางการจัดทำประชาคมท้องถิ่นกรณีการจัดทำและเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระลอกใหม่ ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.3/ว73  [ 14 ม.ค. 2564 ]
พระราชทานเข็มเชิดชูเกียรติ ชั้นที่ 1 สำหรับผู้ปฏิบัติงานและผู้สนับสนุนงานโครงการตามพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.5/ว72  [ 14 ม.ค. 2564 ]
สารเนื่องในโอกาสวันครู (16 มกราคม 2564) ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว71  [ 14 ม.ค. 2564 ]
ขอส่งหนังสือ (องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562) กพส. มท 0810.7/ว61  [ 14 ม.ค. 2564 ]
หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลสำหรับผู้ป่วยโรคผิวหนังเรื้อรังซึ่งจำเป็นต้องใช้ยาที่มีค่าใช้จ่ายสูง ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว66 [เอกสารแนบ 1] [เอกสารแนบ 2]  [ 13 ม.ค. 2564 ]
เลื่อนแผนการขึ้นระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMIS Thai) ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว65  [ 13 ม.ค. 2564 ]
การกำหนดกิจกรรมย่อยในระบบ GFMIS สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 กค. มท 0803.3/ว54 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]  [ 13 ม.ค. 2564 ]
การสัมมนาออนไลน์ (Webinars) หัวข้อ Gender Inclusive Governance for Policy Makers กพส. มท 0810.2/ว62  [ 13 ม.ค. 2564 ]
การมอบอำนาจของปลัดกระทรวงมหาดไทยให้ผู้ว่าราชการจังหวัดปฏิบัติราชการแทน ด่วน กจ. มท 0802.3/ว48  [ 13 ม.ค. 2564 ]
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์หลักสูตรการจัดการสิ่งแวดล้อม กสว. มท 0820.2/ว59 [เอกสารแนบ]  [ 13 ม.ค. 2564 ]
ประกาศมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการคัดเลือกกรณีที่มีเหตุพิเศษที่ไม่จำเป็นต้องสอบแข่งขัน พ.ศ. 2563 สน.บถ. มท 0809.2/ว4 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 13 ม.ค. 2564 ]
ข้อหารือการยกเว้นภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง สำนักการประปา เทศบาลนครนครสวรรค์ สน.คท. มท 0808.3/ว201 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]  [ 13 ม.ค. 2564 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร ไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม-มีนาคม 2564) ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/471-546 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 13 ม.ค. 2564 ]
ขอเชิญสมัครเพื่อขอรับการรับรองมาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก (GECC) ประจำปี พ.ศ. 2564 กพส. มท 0810.7/ว51  [ 12 ม.ค. 2564 ]
บัญชีเรียกรายงานตัวเพื่อแต่งตั้งข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร สน.บถ.  [ 12 ม.ค. 2564 ]
รายงานตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน (จังหวัดสะอาด) ประจำปี พ.ศ. 2563 กสว. มท 0820.2/ว52  [ 12 ม.ค. 2564 ]
แจ้งรายชื่อข้าราชการครู พนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้เลื่อนสู่วิทยฐานะเชี่ยวชาญที่ได้โอนเงินค่าลงทะเบียนเข้ารับการอบรมฯ ในรุ่นที่ 1-4 สน.บถ. มท 0809.4/ว55  [ 12 ม.ค. 2564 ]
 
 
 
 
 
 
 
ทต.นายายอาม ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Overlay)ถนนนายายอาม-หนอ [ 18 ม.ค. 2564 ]    อ่าน 5 
ทต.นายายอาม ร่างประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Overl [ 18 ม.ค. 2564 ]    อ่าน 4 
ทต.นายายอาม 16 มกราคม 2564 12.30น.รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี ท่านปาณี นาคะนาท ตรวจเยี่ยม [ 17 ม.ค. 2564 ]    อ่าน 4 
ทต.นายายอาม คำสั่งจังหวัดจันทบุรีฯปิด บางสถานที่ ต่ออีก นะครับ [ 16 ม.ค. 2564 ]    อ่าน 3 
ทต.นายายอาม 12 มกราคม 2564 19.30 น. เทศบาลตำบลนายายอาม โดยงานป้องกันฯและกองช่างสนับสนุนการจั [ 13 ม.ค. 2564 ]    อ่าน 8 
ทต.นายายอาม ประกาศผลการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 16 รายการ [ 13 ม.ค. 2564 ]    อ่าน 7 
ทต.นายายอาม 11 มกราคม 2564 เทศบาลตำบลนายายอาม โดยกองช่าง ดำเนินการติดตั้งไฟส่องสว่างบริเวณถน [ 12 ม.ค. 2564 ]    อ่าน 9 
ทต.นายายอาม ประกาศผลการจัดซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 3 รายการ [ 11 ม.ค. 2564 ]    อ่าน 6 
ทต.นายายอาม ประกาศผลการจ้างเหมาบริการซ่อมรถกระเช้าไฟฟ้า หมายเลขทะเบียน 80 9309 จันทบุรี [ 11 ม.ค. 2564 ]    อ่าน 6 
ทต.นายายอาม ประกาศผลการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ [ 11 ม.ค. 2564 ]    อ่าน 5 
ทต.นายายอาม วันที่ 11 มกราคม 2564 ด่านคัดกรองนายายอาม เพิ่มมาตรการ ตรวจคัดกรองการเดินทางออกน [ 10 ม.ค. 2564 ]    อ่าน 13 
ทต.นายายอาม 8 มกราคม 2564 09:30 น.นายสาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข ตรวจเ [ 8 ม.ค. 2564 ]    อ่าน 9 
ทต.นายายอาม ตั้งแต่วันนี้ขอให้โหลด application หมอชนะ และ ไทยชนะ ไว้ในโทรศัพท์ด้วยนะครับ/ไม [ 7 ม.ค. 2564 ]    อ่าน 14 
ทต.นายายอาม คำสั่ง จังหวัดจันทบุรีเรื่องมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดไวรัสฯในจังหวัดจันทบุรี [ 7 ม.ค. 2564 ]    อ่าน 19 
ทต.นายายอาม ให้ชัดเจนแบบนี้เลยนะครับ/กรณีออกนอกเขตจังหวัด(ข้อ 2) เริ่ม 7 ม.ค.64 [ 7 ม.ค. 2564 ]    อ่าน 11 
   
ขอประชาสัมพันธ์การประกาศใช้เทศบัญญัติ เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสุนัข แ (9 ต.ค. 2562)    อ่าน 318  ตอบ 0  
การโอนย้าย (22 ก.ค. 2563)    อ่าน 80  ตอบ 2  
เว็ปตรง กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น สำหรับสืบค้นข้อมูลจร้า (20 ส.ค. 2562)    อ่าน 91  ตอบ 0  
   
 
 
 
 
 วัดนายายอาม