หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
คณะผู้บริหาร เทศบาลตำบลนายายอาม
วิสัยทัศน์ เทศบาลตำบลนายายอาม

"ประตูเมืองจันท์ ก้าวทันเศรษฐกิจ
รักษ์สิ่งแวดล้อม พร้อมรับนักเดินทาง"
วิสัยทัศน์ เทศบาลตำบลนายายอาม

"ประตูเมืองจันท์ ก้าวทันเศรษฐกิจ
รักษ์สิ่งแวดล้อม พร้อมรับนักเดินทาง"
สำนักงานเทศบาลตำบลนายายอาม
ศาสนสถานประจำตำบลนายายอาม
ทต.นายายอาม
อ.นายายอาม จ.จันทบุรี
1
2
3
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 039-371270 ต่อ 19
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
จบ 0023.3/ว4530 ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับแนวปฏิบัติการนับเวลาเรียน การสอนชดเชย การจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรปีการศึกษา 2564ฯ  [ 17 มิ.ย. 2564 ]    
จบ 0023.3/ว543 การเตรียมความพร้อมในการรับมือกับปัญหาการจัดการขยะมูลฝอยในช่วงฤดูฝน  [ 16 มิ.ย. 2564 ]    
จบ 0023.5/ว545 ส่งรายละเอียดการโอนเงินเข้าบัญชีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 16 มิ.ย. 2564 ]    
จบ 0023/ว544 ประชาสัมพันธ์ช่องทางการเข้าถึงสื่อสร้างเสริมความรอบรู้ด้านสุขภาพในการลดโรคอ้วนในเด็กวัยเรียนวัยรุ่นไทย  [ 16 มิ.ย. 2564 ]    
จบ 0023.5/ว546 การนำส่งเงินรายได้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 16 มิ.ย. 2564 ]    
จบ 0023.3/ว542 การเตรียมความพร้อมในการรับมือกับปัญหาการจัดการขยะมูลฝอยในช่วงฤดูฝน  [ 16 มิ.ย. 2564 ]    
จบ 0023.5/ 6836 การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าบำเหน็จ บำนาญ) ไตรมาสที่ 3 (เดือนมิถุนายน 2564)  [ 16 มิ.ย. 2564 ]    
จบ 0023.3/ว6793 ขอลงทะเบียนทางหลวงท้องถิ่น  [ 15 มิ.ย. 2564 ]    
จบ 0023.5/ 6777 ขออนุมัติจ่ายเงินบำนาญปกติและเงินบำนาญดำรงชีพ ให้แก่พนักงานเทศบาล  [ 15 มิ.ย. 2564 ]    
จบ 0023.5/ว4485 แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามประมวลรัษฎากรให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด  [ 14 มิ.ย. 2564 ]    
จบ 0023.5/ 4478 การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าบำเหน็จ บำนาญ) ไตรมาสที่ 3 (เดือนมิถุนายน 2564)  [ 14 มิ.ย. 2564 ]    
จบ 0023.5/ว4477 แจ้งเลขที่เอกสารโอนขายบิลเงินฝากภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำเดือนเมษายน 2564  [ 14 มิ.ย. 2564 ]    
จบ 0023.5/ว539 การนำส่งเงินรายได้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 14 มิ.ย. 2564 ]    
จบ 0023.5/ว538 หลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติตามกฏกระทรวงกำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน (ฉบับที่2)  [ 14 มิ.ย. 2564 ]    
จบ 0023.3/ว537 แนวทางการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2564  [ 14 มิ.ย. 2564 ]    
จบ 0023/ว535 ขอส่งสื่อการเรียนรู้ภาษาอังกฤษระดับปฐมวัยและคู่มือการใช้สื่อในรูปแบบแผ่นซีดีให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งๆ ละ 1 แผ่น  [ 14 มิ.ย. 2564 ]    
จบ 0023.3/ว534 ขยายเวลาการรับสมัครบุคลากรทางการลูกเสือและเลื่อนวันเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรลูกเสือช่อสะอาด ประจำปี 2564  [ 14 มิ.ย. 2564 ]    
จบ 0023/ว4476 การพิจารณาผ่อนคลายการห้ามดำเนินการเฉพาะกรณี ตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 20)  [ 14 มิ.ย. 2564 ]    
จบ 0023.3/ว4475 ขอความร่วมมือในการดำเนินงานเก็บรวบรวมข้อมูลโครงการสำมะโนธุรกิจ  [ 14 มิ.ย. 2564 ]    
จบ 0023.5/ 532 แจ้งโอนเงิน  [ 14 มิ.ย. 2564 ]    
 
 
 
การปรับปรุงรายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาลนคร และเทศบาลเมือง) ในระบบการขอรับการสนับสนุนงบประมาณเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (SOLA) กพส. มท 0810.8/ว1255  [ 16 มิ.ย. 2564 ]
ข้อหารือและขอให้ทบทวนการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว3448  [ 16 มิ.ย. 2564 ]
แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มเข้าบัญชีองค์การบริหารส่วนจังหวัด สน.คท. มท 0808.3/ว1249  [ 16 มิ.ย. 2564 ]
การประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนเกี่ยวกับการทุจริตในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น สน.บถ. มท 0809.1/ว1252 [สปอตวิทยุ1ประชาสัมพันธ์สอบแข่งขันฯ] [สปอตวิทยุ2 ประชาสัมพันธ์สอบแข่งขัน] [สปอตโทรทัศน์ประชาสัมพันธ์การสอบแข่งขัน]  [ 16 มิ.ย. 2564 ]
แจ้งการใช้ลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ในการจัดซื้อจัดจ้าง ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว1248  [ 16 มิ.ย. 2564 ]
แจ้งซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินการในช่วงเวลาที่ได้รับผลกระทบจากกรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)) ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว1247  [ 16 มิ.ย. 2564 ]
ขอความอนุเคราะห์ประสานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้ารับการพัฒนาทักษะดิจิทัลการใช้เครื่องมือระบบรายงานการเพิ่มพื้นที่สีเขียวเมืองและชุมชน (Green area) เพื่อจัดทำฐานข้อมูลทรัพยากรทางบก (พื้นที่สีเขียว) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผ่านระบบออนไลน์ กสว. มท 0820.3/ว1244 [บัญชีแนบท้าย] [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 16 มิ.ย. 2564 ]
แผนการดำเนินการสรรหาตามประกาศมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกและการคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2564 ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.2/ว91  [ 16 มิ.ย. 2564 ]
แจ้งปรับปรุงข้อมูลบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม เดือนพฤษภาคม 2564 สน.คท. มท 0808.2/ว1231  [ 16 มิ.ย. 2564 ]
อนุมัติผ่อนผันการไม่ปฏิบัติตามกฎกระทรวงกำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 และหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญการการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว89 ฯ กค. มท 0803.3/ว1246  [ 16 มิ.ย. 2564 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนสำหรับงบดำเนินงานของสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า (ค่ากระแสไฟฟ้า) ครั้งที่ 3 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/8039-8048 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 16 มิ.ย. 2564 ]
การอบรมโครงการพัฒนานักเรียนอย่างมีคุณภาพด้วยการจัดประสบการณ์เรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสะเต็มศึกษา ประจำปี 2563 และประจำปี 2564 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว1240  [ 16 มิ.ย. 2564 ]
ประกาศรายชื่อพนักงานเมืองพัทยาผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาภาคความเหมาะสมให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร และกำหนดวัน เวลา สถานที่สรรหา และระเบียบเกี่ยวกับการสรรหา สน.บถ. มท 0809.2/ว92  [ 15 มิ.ย. 2564 ]
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 งวดที่ 5/2564 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว1234 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 15 มิ.ย. 2564 ]
เลื่อนกำหนดวันสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น สน.บถ. มท 0809.6/ว69  [ 15 มิ.ย. 2564 ]
แนวทางปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยคณะกรรมการชุมชนของเทศบาล พ.ศ. 2564 กพส. มท 0810.7/ว3402  [ 15 มิ.ย. 2564 ]
ขอประชาสัมพันธ์ช่องทางการเข้าถึงสื่อสร้างเสริมความรู้ด้านสุขภาพในการลดโรคอ้วนในเด็กวัยเรียนวัยรุ่นไทย กสธ. มท 0819.2/ว1230  [ 15 มิ.ย. 2564 ]
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมรับฟังการประชุมชี้แจงการขับเคลื่อนงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา ด่วนมาก กศ. มท 0816.5/ว1229  [ 15 มิ.ย. 2564 ]
ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมรณรงค์วันไข้เลือดออกอาเซียน 2564 ผ่าน Facebook live กรมควบคุมโรค ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.3/ว1213  [ 15 มิ.ย. 2564 ]
อบรมเชิงปฏิบัติการโรงเรียนปลอดภัยครั้งที่ 2 กศ. มท 0816.3/ว1228  [ 15 มิ.ย. 2564 ]
การตอบแบบรายงานการเปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปีการศึกษา 2564 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.4/ว1225  [ 15 มิ.ย. 2564 ]
การประชุมแผนการตรวจราชการด้วยระบบทางไกล ผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต (Web Conference) กปต. มท 0811.1/ว1217  [ 14 มิ.ย. 2564 ]
โครงการ Thailand Rabies Awards 2021 ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.3/ว3364  [ 14 มิ.ย. 2564 ]
การประกาศกำหนดสำนักงานในพื้นที่พิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว1224 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 3]  [ 14 มิ.ย. 2564 ]
การรายงานตัวเพื่อเข้ารับการบรรจุและแต่งตั้ง กจ. มท 0802.3/ว72, ว73, ว74, ว75  [ 14 มิ.ย. 2564 ]
 
 
 
 
 
 
 
ทต.นายายอาม ประกาศผลการจ้างเหมาบุคคลเพื่อปฏิบัติงานจัดเก็บขยะมูฝอยและสิ่งปฏิกูล(คนงานประจำรถ [ 28 พ.ค. 2564 ]    อ่าน 20 
ทต.บ่อ เว็บไซต์ (ชั่วคราว) เทศบาลตำบลบ่อ อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี ให้บริการแล้วค่ะ [ 24 พ.ค. 2564 ]    อ่าน 9 
ทต.บ่อ ประชาสัมพันธ์การบริหารจัดการขยะ จันทบุรี จังหวัดสะอาด [ 24 พ.ค. 2564 ]    อ่าน 10 
ทต.บ่อ เทศบาลตำบลบ่อเตรียมความพร้อมรับมือ covid19 แล้วค่ะ 👩 👨 [ 12 พ.ค. 2564 ]    อ่าน 10 
ทต.นายายอาม กำหนดการประชุมสภาเทศบาลตำบลนายายอาม [ 12 พ.ค. 2564 ]    อ่าน 40 
ทต.นายายอาม แต่งตั้งประธานสภาเทศบาลตำบลนายายอาม [ 12 พ.ค. 2564 ]    อ่าน 30 
ทต.นายายอาม รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลนายายอาม [ 12 พ.ค. 2564 ]    อ่าน 37 
ทต.นายายอาม ประชุมสภาเทศบาลตำบลนายายอาม สมัยสามัญ ครั้งแรก [ 7 พ.ค. 2564 ]    อ่าน 44 
ทต.นายายอาม ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างรายไตรมาส ไตรมาสที่2 ปีงบประมาณ2564 [ 7 พ.ค. 2564 ]    อ่าน 39 
ทต.นายายอาม กำหนดประชุมสภาเทศบาลตำบลนายายอาม [ 6 พ.ค. 2564 ]    อ่าน 30 
ทต.บ่อ คำสั่งจังหวัดจันทบุรี ที่1330/2564 มีผลตั้งแต่วันที่ 1 พ.ค. 64 [ 1 พ.ค. 2564 ]    อ่าน 7 
ทต.บ่อ คำสั่งจังหวัดจันทบุรี ที่1331/2564 [ 1 พ.ค. 2564 ]    อ่าน 6 
ทต.บ่อ คำสั่งจังหวัดจันทบุรี ที่1332/2564 [ 1 พ.ค. 2564 ]    อ่าน 7 
ทต.นายายอาม กิจกรรมจิตอาสา พัฒนาวัดนายายอาม [ 21 เม.ย. 2564 ]    อ่าน 40 
ทต.นายายอาม เทศบาลตำบลนายายอาม ร่วมต้านทุจริต [ 21 เม.ย. 2564 ]    อ่าน 39 
   
ขอประชาสัมพันธ์การประกาศใช้เทศบัญญัติ เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสุนัข แ (9 ต.ค. 2562)    อ่าน 408  ตอบ 0  
เทศบาลมีการแจ้งข้อมูลข่าวสาร ในช่องทางไหนบ้าง (29 มี.ค. 2564)    อ่าน 32  ตอบ 1  
การเสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในปี 64 เสียในอัตราเท่าไหร่ (25 มี.ค. 2564)    อ่าน 40  ตอบ 1  
   


ซื้อจัดซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเ [ 16 มิ.ย. 2564 ]ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ชนิด ยู เอช ที ที่บรรจุ [ 10 มิ.ย. 2564 ]

 
 
 
 
 วัดนายายอาม