หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
เทศบาลตำบล นายายอาม ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
สำนักงานเทศบาลตำบลนายายอาม
ศาสนสถานประจำตำบลนายายอาม
ทต.นายายอาม
อ.นายายอาม จ.จันทบุรี
1
2
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 039-371270 ต่อ 19
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ชบ 0023.6/ว 1000 ลว. 29 พ.ย. 2566 การส่งข้อมูลเฝ้าระวังทางระบาดวิทยาในรูปแบบดิจิทัล (D506)  [ 30 พ.ย. 2566 ]    
จบ 0023.1/ว951 ประกาศรายชื่อผู้สมควรได้รับเข็มเกียรติคุณและประกาศเกียรติคุณแก่พนักงานสถานธนานุบาล ประจำปี 2565  [ 27 ก.พ. 2566 ]  
จบ 0023.3/ 256 การประสานโครงการพัฒนาท้องถิ่นระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 27 ก.พ. 2566 ]  
จบ 0023.3/ว983 การรับสมัครเด็กและเยาวชนเพื่อเข้าร่วมโครงการสร้างเด็กและเยาวชนต้นแบบ รู้ รัก สามัคคี และสำนึกความเป็นไทย รุ่นที่ 2  [ 27 ก.พ. 2566 ]  
จบ 0023.3/ 256 การประสานโครงการพัฒนาท้องถิ่นระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ประกาศมาแล้ว 64 วัน)  [ 27 ก.พ. 2566 ]  
จบ 0023.4/ 254 ขอหารือการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563  [ 24 ก.พ. 2566 ]  
จบ 0023.3/ว953 ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การสมัครเข้าใช้งานระบบสุขาภิบาลอาหาร (Foodhandler)  [ 24 ก.พ. 2566 ]  
จบ 0023.3/ว253 งานประชุมสัมมนาวิชาการ : การใช้งานแพลตฟอร์มดิจิทัลของชุมชน ผ่อดีดี (PODD)  [ 24 ก.พ. 2566 ]  
จบ 0023.1/ว243 ขอความร่วมมือในการให้ข้อมูลสถานที่จุดจอดฉายภาพยนตร์ในโครงการรถโรงหนัง  [ 24 ก.พ. 2566 ]  
จบ 0023.3/ 1914 แนวทางการจัดบริการสุขภาพปฐมภูมิ ตามพระราชบัญญัติระบบสุขภาพปฐมภูมิ พ.ศ. 2562  [ 23 ก.พ. 2566 ]  
จบ 0023.3/ว234 รายงานผลการใช้งานระบบบริหารจัดการศึกษาอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อเข้าสู่ประเทศไทย 4.0  [ 23 ก.พ. 2566 ]  
จบ 0023.3/ว229 กำชับให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รายการค่าอาหารกลางวันและค่าอาหารเสริม (นม) ตามมติคณะรัฐมนตรี ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม - มีนาคม 2566) กรณี เงินอุดหนุนด้านการจัดการศึกษา  [ 23 ก.พ. 2566 ]  
จบ 0023.3/ว228 ขอความร่วมมืออำเภอกำชับให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รายการค่าอาหารกลางวันและค่าอาหารเสริม (นม) ตามมติคณะรัฐมนตรี ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม - มีนาคม 2566) กรณี เงินอุดหนุนด้านการจัดการศึกษ  [ 23 ก.พ. 2566 ]  
จบ 0023.3/ 230 รับมอบเกียรติบัตรและโล่รางวัลการประกวดบทเรียนผ่านแพลตฟอร์มดิจิทัลทางการเรียนรู้ฯ  [ 23 ก.พ. 2566 ]  
จบ 0023.3/ว868 การขับเคลื่อนข้อเสนอเชิงนโยบาย สวัสดิการหนังสือเพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัย  [ 21 ก.พ. 2566 ]  
จบ 0023.3/ว869 การขับเคลื่อนข้อเสนอเชิงนโยบาย สวัสดิการหนังสือเพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัย  [ 21 ก.พ. 2566 ]  
จบ 0023.3/ว867 ขอความร่วมมือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัติการฌาปนกิจสงเคราะห์ (ฉบับที่...) พ.ศ. ...  [ 21 ก.พ. 2566 ]  
จบ 0023.3/ว865 ซักซ้อมการดำเนินงานตามเเผนรองรับการช่วยเหลือผู้ที่ได้รับพระราชทานอภัยโทษ เเละอภัยโทษลดโทษปล่อยตัว  [ 21 ก.พ. 2566 ]  
จบ 0023.3/ว866 แผนพัฒนาการศึกษาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570)  [ 21 ก.พ. 2566 ]  
จบ 0023.3/ว222 โครงการส่งเสริมการเรียนภาษาคอมพิวเตอร์ เพื่อตอบสนองต่อการศึกษาใหม่ในยุคดิจิทัล  [ 21 ก.พ. 2566 ]  
 
 
 
ประชาสัมพันธ์การอบรมเชิงปฏิบัติการโรงเรียนปลอดภัยครั้งที่ 28 กศ. มท 0816.3/ว5022 เอกสารแนบ  [ 30 พ.ย. 2566 ]
การดำเนินตามตัวชี้วัดโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา หมู่บ้านศีล 5 ขยายผล สู่หมู่บ้านศีลธรรม ด่วนที่สุด กสว. มท 0820.2/ว5008 แบบรายงาน  [ 30 พ.ย. 2566 ]
การปรับเงื่อนไขวิธีการเบิกจ่ายเงินเดือนและค่าจ้างประจำ ด่วนที่สุด กค. มท 0803.2/ว4999  [ 30 พ.ย. 2566 ]
ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง กำหนดเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้มีอำนาจปรับเป็นพินัยตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการปรับเป็นพินัย พ.ศ. 2565 กม. มท 0804.5/ว4910  [ 30 พ.ย. 2566 ]
ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประเด็นการดูแลและพัฒนาเด็กที่มีความต้องการพิเศษ ตอนที่ 1 (เด็กที่มีความต้องการพิเศษ : บทบาทของครูเมื่อผู้ปกครองยังไม่ยอมรับ) กศ. มท 0816.4/ว5000  [ 29 พ.ย. 2566 ]
ประชาสัมพันธ์การเปิดรับสมัครงานตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาชนบทแบบผสมผสานสำหรับภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก ระดับ D-2 กพส. มท 0810.2/ว4996  [ 29 พ.ย. 2566 ]
แจ้งเร่งรัดการคืนเงินช่วยเหลือพิเศษผู้สูงอายุ กรณีที่ไม่สามารถจ่ายเงินให้ผู้สูงอายุได้และรายงานผล ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว4993  [ 29 พ.ย. 2566 ]
การเรียกมารายงานตัวเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2564 (บัญชีเรียกรายงานตัว ครั้งที่ 21) สน.บถ.  [ 29 พ.ย. 2566 ]
แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามประมวลรัษฎากรให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว4998  [ 29 พ.ย. 2566 ]
การหารือเรื่องการบริหารจัดการศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในศาสนสถาน กศ. มท 0816.2/ว5003 สิ่งที่ส่งมาด้วย1 สิ่งที่ส่งมาด้วย 2  [ 29 พ.ย. 2566 ]
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปพลางก่อน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าการศึกษาของบุตร) งวดที่ 1 ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.4/ว4966  [ 29 พ.ย. 2566 ]
ขอความร่วมมือจังหวัดให้แจ้งเทศบาลตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบลที่มีโรงเรียนในสังกัด รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเงินเดือนครู และค่าจ้างประจำ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 สน.บถ. มท 0809.4/ว4967  [ 29 พ.ย. 2566 ]
การประชุมชี้แจงแนวทางการสมัครขอรับการรับรองมาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก GECC ประจำปี 2567 กพส. มท 0810.7/ว4961  [ 29 พ.ย. 2566 ]
สรุปมติคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 4/2566 สน.บถ. มท 0809.2/ว4974  [ 29 พ.ย. 2566 ]
แจ้งเวียนระเบียบกรมปศุสัตว์ ว่าด้วยมาตรการควบคุมเคลื่อนย้าย ม้า ลา ล่อ ภายในประเทศ หลังประเทศไทยได้รับสถานภาพปลอดกาฬโรคแอฟริกาในม้าจากองค์การสุขภาพสัตว์โลก (WOAH) พ.ศ. 2566 กสธ. มท 0819.3/ว4963  [ 28 พ.ย. 2566 ]
ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสอบถาม เรื่อง การมีส่วนร่วมในการดำเนินงานป้องกันควบคุมโรคติดต่อนำโดยยุงลาย ในพื้นที่ที่พบผู้เสียชีวิตด้วยโรคไข้เลือดออก พ.ศ. 2566 กสธ. มท 0819.3/ว4968  [ 28 พ.ย. 2566 ]
แจ้งการติดตามผลการให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสเอชพีวี (HPV) ผ่านระบบ MOPH Claim กสธ. มท 0819.3/ว4962  [ 28 พ.ย. 2566 ]
ขอเชิญเจ้าหน้าที่และผู้แทนชุมชนในสังกัดเข้าร่วมการฝึกอบรม กสธ. มท 0819.3/17139  [ 28 พ.ย. 2566 ]
ซักซ้อมแนวทางการใช้เงินที่ได้รับจากการขายคาร์บอนเครดิตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (เพิ่มเติม) ด่วนที่สุด กสว. มท 0820.4/ว4942  [ 28 พ.ย. 2566 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปพลางก่อน งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าบำเหน็จ บำนาญ) ไตรมาสที่ 1 (เพิ่มเติม) ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/16936-17002 สิ่งที่ส่งมาด้วย  [ 28 พ.ย. 2566 ]
ประชาสัมพันธ์เชิญชวนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประชาสัมพันธ์สมัครเข้ารับการประเมินพัฒนาคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (EHA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 กสธ. มท 0819.2/ว4947  [ 28 พ.ย. 2566 ]
แจ้งเปลี่ยนชื่อระบบศูนย์ข้อมูลเลือกตั้งผู้บริหาร สมาชิกสภาท้องถิ่นและทะเบียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Election Information System (ELE)) กต. มท 0818.3/ว4915 เอกสารแนบ  [ 28 พ.ย. 2566 ]
โครงการขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาสู่การจัดประสบการณ์บูรณาการเรียนรู้ของสถานศึกษาระดับการศึกษาปฐมวัย สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กศ. มท 0816.4/ว4948  [ 27 พ.ย. 2566 ]
การป้องกันโรคติดต่อและภัยสุขภาพที่เกิดในช่วงฤดูหนาวของประเทศไทย พ.ศ. 2566 ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.3/ว4936  [ 27 พ.ย. 2566 ]
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ช่องทางการแจ้งข้อมูลกรณีร้องเรียนด้านสิ่งแวดล้อมจากสถานประกอบการปศุสัตว์ กสธ. มท 0819.3/ว4853  [ 27 พ.ย. 2566 ]
 
 
 
 
 
 
 
ทต.นายายอาม ประชาสัมพันธ์ มาตรการเฝ้าระวังและผลกระทบต่อสุขภาพจากโรคติดเชื้อไวรัสซิกา [ 29 พ.ย. 2566 ]    อ่าน 9 
ทต.นายายอาม กำหนดการประชุมสภาเทศบาลตำบลนายายอาม สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2566 [ 24 พ.ย. 2566 ]    อ่าน 16 
ทต.นายายอาม ประชาสัมพันธ์เปลี่ยนผู้เสพเป็นผู้ป่วย [ 24 พ.ย. 2566 ]    อ่าน 20 
ทต.นายายอาม ประชาสัมพันธ์แจ้งช่องทางการใช้งานข้อมูลสารสนเทศ (GIS) สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลป [ 24 พ.ย. 2566 ]    อ่าน 14 
ทต.นายายอาม การรักษาความสะอาดในช่วงเทศกาลลอยกระทง ประจำปี พ.ศ.2566 [ 24 พ.ย. 2566 ]    อ่าน 13 
ทต.นายายอาม ประชาสัมพันธ์ร่างกฎหมายกระทรวงกำหนดให้พื้นที่ป่าชายเลนอนุรักษ์ [ 24 พ.ย. 2566 ]    อ่าน 13 
ทต.นายายอาม รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลนายายอาม สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ.2566 [ 24 พ.ย. 2566 ]    อ่าน 16 
ทต.นายายอาม เทศบาลตำบลนายายอาม ขอเชิญชวนแต่งชุดไทยเที่ยวงาน ประเพณี ลอยกระทง ประจำปี 2566 [ 20 พ.ย. 2566 ]    อ่าน 14 
ทต.นายายอาม เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลนายายอาม สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2566 [ 16 ต.ค. 2566 ]    อ่าน 38 
ทต.นายายอาม ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้่าง ประจำไตรมาสที่ 4 เดือน กรกฎาคทม 2566 ถึง เดือน [ 6 ต.ค. 2566 ]    อ่าน 84 
ทต.นายายอาม แจ้งกำหนดการเดินสำรวจภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย [ 5 ต.ค. 2566 ]    อ่าน 63 
ทต.นายายอาม ประชาสัมพันธ์การเข้าใช้บริการและการเข้าถึงหนังสือวิชาการ ด้วย QR code โปรแกรมสน [ 5 ต.ค. 2566 ]    อ่าน 59 
ทต.นายายอาม ประชาสัมพันธ์การให้บริการภาครัฐผ่านตู้บริการอเนกประสงค์ภาครัฐ (Government Smart [ 5 ต.ค. 2566 ]    อ่าน 43 
ทต.นายายอาม ประกาศผลการจ้างเหมาบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานต่อเนื่องในปีงบประมาณ 2567 [ 29 ก.ย. 2566 ]    อ่าน 67 
ทต.นายายอาม ประชาสัมพันธ์ พิพิธภัณฑ์ต้านโกงเสมือนจริง (Virtual Anti-Corruption Museum) [ 18 ก.ย. 2566 ]    อ่าน 43 
   
ขอประชาสัมพันธ์การประกาศใช้เทศบัญญัติ เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสุนัข แ (9 ต.ค. 2562)    อ่าน 934  ตอบ 0  
เบอร์รถบริการดูดสิ่งปฏิ * * * ล (4 เม.ย. 2566)    อ่าน 111  ตอบ 1  
ขยะเปียก (13 ก.พ. 2566)    อ่าน 146  ตอบ 2  
   


ซื้อจัดซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพ [ 29 พ.ย. 2566 ]ซื้อจัดซื้อแบตเตอรี่รถยนต์บรรทุกน้ำดับเพลิง หมายเล [ 29 พ.ย. 2566 ]

 
 
 
 
 


ซุ้มประตูเมือง