หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
สำนักงานเทศบาลตำบลนายายอาม
ศาสนสถานประจำตำบลนายายอาม
ทต.นายายอาม
อ.นายายอาม จ.จันทบุรี
1
2
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 039-371270 ต่อ 19
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
จบ 0023.5/ 5293 โอนเงินกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2565  [ 26 พ.ค. 2565 ]    
จบ 0023.5/ 5269 จ่ายเงินบำนาญปกติและเงินบำเหน็จดำรงชีพ ให้แก่พนักงานเทศบาล  [ 25 พ.ค. 2565 ]    
จบ 0023.5/ 5252 โอนเงินกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  [ 25 พ.ค. 2565 ]    
จบ 0023.5/ 5251 โอนเงินกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น ประจำปีงประมาณ พ.ศ. 2565  [ 25 พ.ค. 2565 ]    
จบ 0023.5/ 516 แจ้งโอนเงิน  [ 24 พ.ค. 2565 ]    
จบ 0023/ 5154 แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองโครงการกำจัดมูลฝอยของอปท.ที่มอบหมายให้เอกชนดำเนินการหรือร่วมดำเนินการกำจัดมูลฝอย ครั้งที่ 2/2565  [ 24 พ.ค. 2565 ]    
จบ 0023.5/ว2071 การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์ และเงินอุดหนุนสำหรับขับเคลื่อนโครงการปลดอโรค คนปลอดภัยจากพิษสุนัขบ้า (งวดที่ 1)  [ 24 พ.ค. 2565 ]    
จบ 0023.3/ 514 โครงการอบรมสัมมนาเตรียมความพร้อมเทศบาล เพื่อรองรับการเป็นหน่วยรับงบประมาณ  [ 24 พ.ค. 2565 ]    
จบ 0023.5/ว2073 แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มเข้าบัญชีองค์การบริหารส่วนจังหวัด  [ 24 พ.ค. 2565 ]    
จบ 0023.5/ 513 แจ้งโอนเงิน  [ 23 พ.ค. 2565 ]    
จบ 0023.5/ 512 แจ้งโอนเงิน  [ 23 พ.ค. 2565 ]    
จบ 0023.5/ 511 แจ้งโอนเงิน  [ 23 พ.ค. 2565 ]    
จบ 0023.5/ 5163 จ่ายเงินบำเหน็จดำรงชีพกรณีผู้รับบำนาญซึ่งมีอายุตั้งแต่ 65 ปีขึ้นไป แต่ไม่ถึง 70 ปี ให้แก่พนักงานเทศบาลผู้รับบำนาญ  [ 23 พ.ค. 2565 ]    
จบ 0023.3/ 5119 การปฏิบัติตามระเบียบ มท.ว่าด้วยคณะกรรมการชุมชนของเทศบาล พ.ศ.2564 (ประกาศมาแล้ว 2 วัน)  [ 20 พ.ค. 2565 ]  
จบ 0023.3/ 5116 ขอความอนุเคราะห์ให้อปท.บันทึกข้อมูลในระบบประเมินผลมาตรฐานขั้นต่ำการจัดบริการสาธารณะของอปท. ประจำปี พ.ศ.2565 (ประกาศมาแล้ว 2 วัน)  [ 20 พ.ค. 2565 ]  
จบ 0023.5/ว2040 แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามประมวลรัษฏากรให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัด (ประกาศมาแล้ว 2 วัน)  [ 20 พ.ค. 2565 ]  
จบ 0023.5/ว505 บัญชีนวัตกรรมไทย (ประกาศมาแล้ว 2 วัน)  [ 20 พ.ค. 2565 ]  
จบ 0023.5/ว504 ผลิตภัณฑ์และบริหารนวัตกรรมในบัญชีวัตกรรมไทยที่ครอบอายุกำหนดสิทธิในการประกาศขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย เดือนเมษายน 2565 (ประกาศมาแล้ว 2 วัน)  [ 20 พ.ค. 2565 ]  
จบ 0023.5/ 503 แจ้งโอนเงิน (ประกาศมาแล้ว 2 วัน)  [ 20 พ.ค. 2565 ]  
จบ 0023.5/ 502 แจ้งโอนเงิน (ประกาศมาแล้ว 2 วัน)  [ 20 พ.ค. 2565 ]  
 
 
 
ยกเลิกการเรียกรายงานตัวผู้ผ่านการสรรหาให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.6/ว1551,1552  [ 26 พ.ค. 2565 ]
แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการอาหารนมเพื่อเด็กและเยาวชน ครั้งที่ 3/2565 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.2/ว1549  [ 26 พ.ค. 2565 ]
ข้อมูลพื้นฐานประจำโรงเรียน กศ. มท 0816.5/ว1543  [ 26 พ.ค. 2565 ]
ข้อเสนอแนะเพื่อป้องกันการทุจริต ถนนพาราซอยล์ซีเมนต์ ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.4/ว3609  [ 26 พ.ค. 2565 ]
ประชาสัมพันธ์และเปิดรับสมัครโครงการฝึกอบรมหลักสูตรผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รุ่นที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สบ.พถ. มท 0807.2/ว1450 [เอกสารแนบ]  [ 26 พ.ค. 2565 ]
กฎกระทรวง ฉบับที่ 69 (พ.ศ. 2564) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 กม. มท 0804.6/ว1507  [ 26 พ.ค. 2565 ]
ความก้าวหน้าของการจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชนและเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน (ไตรมาส 2/2565) กพส. มท 0810.6/ว1513  [ 26 พ.ค. 2565 ]
การติดตามรายงานผลการเตรียมความพร้อมในการเปิดสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน และระดับอาชีวศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว1544 [เอกสารแนบ]  [ 26 พ.ค. 2565 ]
การลงทะเบียนผู้มีสิทธิใช้งานในระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMIS Thai) ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว1539  [ 25 พ.ค. 2565 ]
แจ้งเลขที่เอกสารโอนขายบิลเงินฝากภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำเดือนเมษายน 2565 สน.คท. มท 0808.3/ว1478 [เอกสาร] [เอกสาร] [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 25 พ.ค. 2565 ]
แจ้งการโอนเงินรายได้ส่วนท้องถิ่นที่จัดเก็บควบคู่กับภาษีธุรกิจเฉพาะให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว1479 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 25 พ.ค. 2565 ]
ขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ (ร่าง) กรอบแนวทางการประกันคุณภาพภายนอกสถานศึกษาด้านการอาชีวศึกษา (ภายหลังสถานการณ์ COVID-19) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 กศ. มท 0816/ว1516  [ 25 พ.ค. 2565 ]
ขอความอนุเคราะห์ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบันทึกข้อมูลในระบบประเมินผลมาตรฐานขั้นต่ำการจัดบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ. 2565 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.8/ว1519  [ 25 พ.ค. 2565 ]
หนังสือสถิติการคลัง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 กค. มท 0803.3/ว1517 [เอกสาร]  [ 25 พ.ค. 2565 ]
การอบรมพัฒนาศักยภาพศึกษานิเทศก์แกนนำระดับเขตพื้นที่การศึกษาด้วยชุดฝึกการเรียนรู้ด้วยตนเองเพื่อสร้างเสริมศักยภาพในการสร้างเครื่องมือประเมินสมรรถนะผู้เรียนตามหลักสูตรฐานสมรรถนะผ่านระบบออนไลน์ ด้วยรูปแบบ e-Learning ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว1512  [ 25 พ.ค. 2565 ]
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 งวดที่ 4/2565 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว1504 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 25 พ.ค. 2565 ]
แนวปฏิบัติในการเรียกรายงานงบทดลอง - หน่วยเบิกจ่าย ในระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMIS Thai) ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว1508  [ 24 พ.ค. 2565 ]
สื่อประชาสัมพันธ์ศูนย์ช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สถานที่กลาง) กพส. มท 0810.7/ว1506  [ 24 พ.ค. 2565 ]
ประชาสัมพันธ์การช่วยเหลือครอบครัวนักเรียนและเด็กเล็กในด้านลดภาระค่าใช้จ่าย กศ. มท 0816.1/ว1458  [ 24 พ.ค. 2565 ]
ขอเชิญประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เพื่อชี้แจงการจัดทำแผนปฏิบัติการด้านทรัพยากรน้ำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ผ่านระบบ Thai Water Plan ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.4/ว1505  [ 24 พ.ค. 2565 ]
บัญชีเรียกมารายงานตัวเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 3 สน.บถ.  [ 24 พ.ค. 2565 ]
สรุปผลการประชุม ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ครั้งที่ 4/2565 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2565 สน.บถ. มท 0809.2/ว49  [ 24 พ.ค. 2565 ]
ข้อสั่งการกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ ในการเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์อุทกภัยในช่วงฤดูฝน ปี 2565 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.4/ว1492  [ 24 พ.ค. 2565 ]
การแต่งตั้งคณะทำงานจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) กศ. มท 0816.2/ว1489 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 24 พ.ค. 2565 ]
แจ้งเปลี่ยนแปลงสถานที่ปฐมนิเทศโครงการศูนย์ทดลองหลักสูตรการสอนภาษาอังกฤษสำหรับเด็ก ฯ ภูมิภาคที่ 1 ภาคกลาง ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.4/ว1503 [เอกสาร]  [ 24 พ.ค. 2565 ]
 
 
 
 
 
 
 
ทต.นายายอาม กำจัดผักตบชวาบริเวณเขื่อนนายายอาม [ 19 พ.ค. 2565 ]    อ่าน 3 
ทต.นายายอาม ผู้ตรวจราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นตรวจเยี่ยมเทศบาลตำบลนายายอาม [ 18 พ.ค. 2565 ]    อ่าน 0 
ทต.นายายอาม ฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลนายายอาม [ 17 พ.ค. 2565 ]    อ่าน 5 
ทต.นายายอาม วันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2565 [ 12 พ.ค. 2565 ]    อ่าน 0 
ทต.นายายอาม ต้อนรับคณะศึกษาดูงานเทศบาลตำบลป่าซาง [ 12 พ.ค. 2565 ]    อ่าน 4 
ทต.นายายอาม นายอานนต์ รัตโนภาส นายกเทศมนตรีฯ มอบประกาศ และของรางวัล สำหรับผู้สูงอายุสุขภาพดี [ 6 พ.ค. 2565 ]    อ่าน 0 
ทต.นายายอาม ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลนายายอาม [ 28 เม.ย. 2565 ]    อ่าน 0 
ทต.นายายอาม พัฒนาถนนเทศบาลซอย7,9 [ 28 เม.ย. 2565 ]    อ่าน 0 
ทต.นายายอาม ประกาศราคากลางและการคำนวณราคากลางโครงการปูกระเบื้องพื้นศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาล [ 25 เม.ย. 2565 ]    อ่าน 6 
ทต.นายายอาม ประชาสัมพันธ์ช่องทางการร้องเรียน กรณีเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ [ 25 เม.ย. 2565 ]    อ่าน 20 
ทต.นายายอาม จัดกิจกรรม จิตอาสา เราทำความดี ด้วยหัวใจ บริเวณเขื่อนนายายอาม [ 22 เม.ย. 2565 ]    อ่าน 0 
ทต.นายายอาม ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างรายไตรมาส ไตรมาสที่ 2 ปีงบประมาณ2565 [ 22 เม.ย. 2565 ]    อ่าน 16 
ทต.นายายอาม เทศบาลตำบลนายายอาม ขอประชาสัมพันธ์ช่องทางการชำระภาษีผ่านระบบออนไลน์ QR CODE [ 20 เม.ย. 2565 ]    อ่าน 16 
ทต.นายายอาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี ตรวจเยี่ยมเจ้าหน้าที่ ประจำด่านรณรงค์ความปลอดภัยในช่ [ 17 เม.ย. 2565 ]    อ่าน 0 
ทต.นายายอาม ประกาศราคากลางและการคำนวณราคากลางโครงการก่อสร้างอาคารจอดรถบรรทุกขยะ [ 12 เม.ย. 2565 ]    อ่าน 21 
   
ขอประชาสัมพันธ์การประกาศใช้เทศบัญญัติ เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสุนัข แ (9 ต.ค. 2562)    อ่าน 593  ตอบ 0  
การจัดเก็บขยะ (24 พ.ค. 2565)    อ่าน 5  ตอบ 0  
สถานีอนามัย (27 มี.ค. 2565)    อ่าน 16  ตอบ 0  
   


ซื้อจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๔ รายการ โดยวิ [ 26 พ.ค. 2565 ]ซื้อจัดซื้อเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาด 5 กิโลวัตต์ จำน [ 17 พ.ค. 2565 ]

 
 
 
 
 วัดนายายอาม