หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
เทศบาลตำบล นายายอาม ใช้คุ้กกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุ้กกี้
ยอมรับ
สำนักงานเทศบาลตำบลนายายอาม
ศาสนสถานประจำตำบลนายายอาม
ทต.นายายอาม
อ.นายายอาม จ.จันทบุรี
1
2
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 039-371270 ต่อ 19
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
จบ 0023.1/ว951 ประกาศรายชื่อผู้สมควรได้รับเข็มเกียรติคุณและประกาศเกียรติคุณแก่พนักงานสถานธนานุบาล ประจำปี 2565  [ 27 ก.พ. 2566 ]  
จบ 0023.3/ 256 การประสานโครงการพัฒนาท้องถิ่นระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 27 ก.พ. 2566 ]  
จบ 0023.3/ว983 การรับสมัครเด็กและเยาวชนเพื่อเข้าร่วมโครงการสร้างเด็กและเยาวชนต้นแบบ รู้ รัก สามัคคี และสำนึกความเป็นไทย รุ่นที่ 2  [ 27 ก.พ. 2566 ]  
จบ 0023.3/ 256 การประสานโครงการพัฒนาท้องถิ่นระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ประกาศมาแล้ว 64 วัน)  [ 27 ก.พ. 2566 ]  
จบ 0023.4/ 254 ขอหารือการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563  [ 24 ก.พ. 2566 ]  
จบ 0023.3/ว953 ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การสมัครเข้าใช้งานระบบสุขาภิบาลอาหาร (Foodhandler)  [ 24 ก.พ. 2566 ]  
จบ 0023.3/ว253 งานประชุมสัมมนาวิชาการ : การใช้งานแพลตฟอร์มดิจิทัลของชุมชน ผ่อดีดี (PODD)  [ 24 ก.พ. 2566 ]  
จบ 0023.1/ว243 ขอความร่วมมือในการให้ข้อมูลสถานที่จุดจอดฉายภาพยนตร์ในโครงการรถโรงหนัง  [ 24 ก.พ. 2566 ]  
จบ 0023.3/ 1914 แนวทางการจัดบริการสุขภาพปฐมภูมิ ตามพระราชบัญญัติระบบสุขภาพปฐมภูมิ พ.ศ. 2562  [ 23 ก.พ. 2566 ]  
จบ 0023.3/ว234 รายงานผลการใช้งานระบบบริหารจัดการศึกษาอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อเข้าสู่ประเทศไทย 4.0  [ 23 ก.พ. 2566 ]  
จบ 0023.3/ว229 กำชับให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รายการค่าอาหารกลางวันและค่าอาหารเสริม (นม) ตามมติคณะรัฐมนตรี ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม - มีนาคม 2566) กรณี เงินอุดหนุนด้านการจัดการศึกษา  [ 23 ก.พ. 2566 ]  
จบ 0023.3/ว228 ขอความร่วมมืออำเภอกำชับให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รายการค่าอาหารกลางวันและค่าอาหารเสริม (นม) ตามมติคณะรัฐมนตรี ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม - มีนาคม 2566) กรณี เงินอุดหนุนด้านการจัดการศึกษ  [ 23 ก.พ. 2566 ]  
จบ 0023.3/ 230 รับมอบเกียรติบัตรและโล่รางวัลการประกวดบทเรียนผ่านแพลตฟอร์มดิจิทัลทางการเรียนรู้ฯ  [ 23 ก.พ. 2566 ]  
จบ 0023.3/ว868 การขับเคลื่อนข้อเสนอเชิงนโยบาย สวัสดิการหนังสือเพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัย  [ 21 ก.พ. 2566 ]  
จบ 0023.3/ว869 การขับเคลื่อนข้อเสนอเชิงนโยบาย สวัสดิการหนังสือเพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัย  [ 21 ก.พ. 2566 ]  
จบ 0023.3/ว867 ขอความร่วมมือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัติการฌาปนกิจสงเคราะห์ (ฉบับที่...) พ.ศ. ...  [ 21 ก.พ. 2566 ]  
จบ 0023.3/ว865 ซักซ้อมการดำเนินงานตามเเผนรองรับการช่วยเหลือผู้ที่ได้รับพระราชทานอภัยโทษ เเละอภัยโทษลดโทษปล่อยตัว  [ 21 ก.พ. 2566 ]  
จบ 0023.3/ว866 แผนพัฒนาการศึกษาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570)  [ 21 ก.พ. 2566 ]  
จบ 0023.3/ว222 โครงการส่งเสริมการเรียนภาษาคอมพิวเตอร์ เพื่อตอบสนองต่อการศึกษาใหม่ในยุคดิจิทัล  [ 21 ก.พ. 2566 ]  
จบ 0023.3/ว865 ซักซ้อมการดำเนินงานตามเเผนรองรับการช่วยเหลือผู้ที่ได้รับพระราชทานอภัยโทษ เเละอภัยโทษลดโทษปล่อยตัว (ประกาศมาแล้ว 70 วัน)  [ 21 ก.พ. 2566 ]  
 
 
 
เชิญชวนจัดกิจกรรมภายใต้ชื่อโครงการศึกษาและเผยแผ่พระพุทธศาสนา เนื่องในโอกาสงานฉลองพระชนมายุ 8 รอบ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก 26 มิถุนายน 2566 กศ. มท 0816.5/ว2152  [ 25 พ.ค. 2566 ]
สรุปผลการประชุม ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ครั้งที่ 4/2566 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2566 สน.บถ. มท 0809.2/ว69 สรุปผลการประชุมฯ  [ 25 พ.ค. 2566 ]
แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามประมวลรัษฎากรให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว2150  [ 25 พ.ค. 2566 ]
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กพส. มท 0810.8/ว2129 สิ่งที่ส่งมาด้วย  [ 25 พ.ค. 2566 ]
ข้อสั่งการกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ ในการเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์อุทกภัยในช่วงฤดูฝน ปี 2566 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.4/ว2114  [ 25 พ.ค. 2566 ]
ขอให้ดำเนินการตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 กสว. มท 0820.2/ว2115  [ 25 พ.ค. 2566 ]
หารือกรณีขอทบทวนการประเมินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง สน.คท. มท 0808.3/ว4475  [ 24 พ.ค. 2566 ]
ข้อหารือการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง สน.คท. มท 0808.3/ว4476  [ 24 พ.ค. 2566 ]
แผนปฏิบัติงานโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข ประจำปี พ.ศ. 2566 และข้อมูลประกอบการดำเนินงาน ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.5/ว2124  [ 24 พ.ค. 2566 ]
แนวทางปฏิบัติการใช้จ่ายเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่รับการถ่ายโอนภารกิจสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล กรณีได้รับการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับสนับสนุนบุคลากรถ่ายโอนไม่เพียงพอ ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.2/ว2123  [ 24 พ.ค. 2566 ]
ขอให้เร่งรัดการส่งเอกสารเพิ่มเติมประกอบการขอรับค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลผู้ป่วยไร้สิทธิเบิกค่ารักษาพยาบาลโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)) ที่เข้ารับบริการตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึง 30 มิถุนายน 2565 ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.3/ว2112  [ 24 พ.ค. 2566 ]
การบังคับใช้กฎหมายควบคุมอาคารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด กม. มท 0804.6/ว2111  [ 24 พ.ค. 2566 ]
การตรวจสอบผลสัมฤทธิ์และประสิทธิภาพการดำเนินงานการบริหารจัดการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.4/ว2113 บัญชีแนบท้าย สิ่งที่ส่งมาด้วย  [ 24 พ.ค. 2566 ]
การอบรมการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยคณะกรรมการชุมชนของเทศบาล พ.ศ. 2564 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2566 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ กพส. มท 0810.7/ว2110 เอกสาร word  [ 23 พ.ค. 2566 ]
การดำเนินการขับเคลื่อนการดำเนินการตามข้อสั่งการนายกรัฐมนตรีในพิธีเปิดงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี พ.ศ. 2566 กศ. มท 0816.5/ว2105 เอกสาร word  [ 23 พ.ค. 2566 ]
ขอให้เผยแพร่ประชาสัมพันธ์สื่อสร้างการรับรู้เพื่อการป้องกันยาเสพติด กศ. มท 0816.5/ว2106 เอกสาร word  [ 23 พ.ค. 2566 ]
ประชาสัมพันธ์โครงการประกวดสื่อเพื่อสร้างสำนึกพลเมือง ในหัวข้อ (ความรับผิดชอบ) กศ. มท 0816.3/ว2093 เอกสารแนบ เอกสาร word  [ 23 พ.ค. 2566 ]
การให้ความยินยอมเผยแพร่ข้อมูลการประเมินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว2104  [ 23 พ.ค. 2566 ]
แนวทางการดำเนินการส่งเสริมสนับสนุนการออกกำลังกายและการเล่นกีฬาของประชาชนในชุมชนและท้องถิ่น กศ. มท 0816.5/ว2084 เอกสาร word  [ 23 พ.ค. 2566 ]
ตรวจสอบข้อมูลการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2565 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว2102  [ 23 พ.ค. 2566 ]
ขอประชาสัมพันธ์ เพจการศึกษาท้องถิ่นไทย กศ. มท 0816.1/ว2086 เอกสาร word  [ 23 พ.ค. 2566 ]
การประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการป้องกันการคลอดก่อนกำหนดเพื่อการสื่อสารเชิงรุกในพื้นที่ กสธ. มท 0819.2/ว2061 เอกสาร word  [ 23 พ.ค. 2566 ]
ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมรับฟังข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะภายใต้โครงการจัดวางแผนผังภูมินิเวศเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาเชิงพื้นที่ให้สมดุลและยั่งยืน : ภาคกลาง ด่วนที่สุด กสว. มท 0820.3/ว2094 เอกสารแนบ  [ 23 พ.ค. 2566 ]
ประชาสัมพันธ์ส่งผลงานรับการคัดเลือกนำเสนอในการประชุมวิชาการโรงเรียนคุณภาพวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ตามมาตรฐาน สสวท. ประจำปีงบประมาณ 2566 กศ. มท 0816.3/ว2076 รายชื่อฯ คู่มือฯ เอกสาร word  [ 23 พ.ค. 2566 ]
แนวทางการแก้ไขปัญหาจากการใช้งานระบบริหารจัดการศึกษาอิเล็กทรอนิกส์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อเข้าสู่ประเทศไทย 4.0 กศ. มท 0816.2/ว2055  [ 23 พ.ค. 2566 ]
 
 
 
 
 
 
 
ทต.นายายอาม ร่างประกาศประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างห้องน้ำศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก มีขนาดกว้าง 7 เ [ 19 พ.ค. 2566 ]    อ่าน 4 
ทต.นายายอาม ประกาศเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางโครงการก่อสร้างห้องน้ำศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก [ 19 พ.ค. 2566 ]    อ่าน 3 
ทต.นายายอาม เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลนายายอาม สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2566 [ 8 พ.ค. 2566 ]    อ่าน 10 
ทต.นายายอาม ประชาสัมพันธ์ลงทะเบียนเพื่อขอรับวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า [ 8 พ.ค. 2566 ]    อ่าน 12 
ทต.นายายอาม เทศบาลตำบลนายายอามได้ดำเนินการสำรวจและจัดเก็บข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่นในเขตพื้นที่ [ 3 พ.ค. 2566 ]    อ่าน 12 
ทต.นายายอาม ประกาศเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนเท [ 3 พ.ค. 2566 ]    อ่าน 11 
ทต.นายายอาม โครงการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2566 [ 26 เม.ย. 2566 ]    อ่าน 5 
ทต.นายายอาม จัดกิจกรรมทำบุญ วันเทศบาล [ 24 เม.ย. 2566 ]    อ่าน 4 
ทต.นายายอาม ช่องทางสำหรับการแจ้งเบาะแสป้ายโฆษณาหรือสิ่งอื่นใดที่รุกร้ำทางสาธารณะหรือไม่ชอบด้ [ 20 เม.ย. 2566 ]    อ่าน 18 
ทต.นายายอาม หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการติดต้งป้ายโฆษณาในที่สาธารณะ [ 20 เม.ย. 2566 ]    อ่าน 17 
ทต.นายายอาม มาตรการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กฏหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณาบน [ 20 เม.ย. 2566 ]    อ่าน 15 
ทต.นายายอาม โครงการสานสายใยผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 12 เม.ย. 2566 ]    อ่าน 10 
ทต.นายายอาม ขอเชิญร่วมโครงการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2566 [ 5 เม.ย. 2566 ]    อ่าน 20 
ทต.นายายอาม ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลนายายอาม รับการนิเทศติดตามการจัดการศึกษาของศูนย์พัฒน [ 4 เม.ย. 2566 ]    อ่าน 16 
ทต.นายายอาม ฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุงลายกรณีพบผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกที่ชุมชนตลาดเก่า [ 4 เม.ย. 2566 ]    อ่าน 17 
   
ขอประชาสัมพันธ์การประกาศใช้เทศบัญญัติ เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสุนัข แ (9 ต.ค. 2562)    อ่าน 807  ตอบ 0  
vardenafil mylan (28 พ.ค. 2566)    อ่าน 0  ตอบ 0  
เบอร์รถบริการดูดสิ่งปฏิ * * * ล (4 เม.ย. 2566)    อ่าน 37  ตอบ 1  
   


ซื้อจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๑๐ รายการ โดยว [ 18 พ.ค. 2566 ]ซื้อจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพ [ 18 พ.ค. 2566 ]

 
 
 
 
 


ซุ้มประตูเมือง