หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
เทศบาลตำบล นายายอาม ใช้คุ้กกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุ้กกี้
ยอมรับ
สำนักงานเทศบาลตำบลนายายอาม
ศาสนสถานประจำตำบลนายายอาม
ทต.นายายอาม
อ.นายายอาม จ.จันทบุรี
1
2
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 039-371270 ต่อ 19
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
จบ 0023.5/ว148 แนวทางปฏิบัติสำหรับการส่งเสริมหรือสนับสนุนผู้ประกอบวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) เพิ่มเติม  [ 1 ก.พ. 2566 ]    
จบ 0023.5/ 1049 การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเงินเดือนครู และค่าจ้างประจำ) ไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม - มีนาคม 2566) (ประกาศมาแล้ว 1 วัน)  [ 31 ม.ค. 2566 ]    
จบ 0023.5/ว503 การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม - มีนาคม 2566) (ประกาศมาแล้ว 1 วัน)  [ 31 ม.ค. 2566 ]    
จบ 0023.5/ว498 การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2534 (ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9) และภาษีสรรพสามิต (ภาษีสุรา และภาษีสรรพสามิต) ประจำเดือนมกราคม 2566 ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ประ  [ 31 ม.ค. 2566 ]    
จบ 0023.5/ 144 โอนเงิน (ประกาศมาแล้ว 1 วัน)  [ 31 ม.ค. 2566 ]    
จบ 0023.5/ 145 โอนเงิน (ประกาศมาแล้ว 1 วัน)  [ 31 ม.ค. 2566 ]    
จบ 0023.5/ 146 โอนเงิน (ประกาศมาแล้ว 1 วัน)  [ 31 ม.ค. 2566 ]    
จบ 0023.2/ว16 แจ้งมติคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดจันทบุรี (ประกาศมาแล้ว 1 วัน)  [ 31 ม.ค. 2566 ]    
จบ 0023.2/ว15 แจ้งมติคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดจันทบุรี (ประกาศมาแล้ว 1 วัน)  [ 31 ม.ค. 2566 ]    
จบ 0023.2/ว7 แจ้งมติการประชุมคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดจันทบุรี  [ 30 ม.ค. 2566 ]    
จบ 0023.1/ว447 การสำรวจให้พนักงานสถานธนานุบาลพ้นจากตำแหน่งด้วยเหตุอายุ เมื่อสินปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  [ 30 ม.ค. 2566 ]    
จบ 0023.5/ 879 จ่ายเงินบำนาญปกติให้แก่พนักงานเทศบาล  [ 27 ม.ค. 2566 ]  
จบ 0023.5/ 141 โอนเงิน  [ 27 ม.ค. 2566 ]  
จบ 0023.5/ 850 โอนเงินกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  [ 26 ม.ค. 2566 ]  
จบ 0023.5/ 134 โอนเงิน  [ 26 ม.ค. 2566 ]  
จบ 0023.5/ 135 โอนเงิน  [ 26 ม.ค. 2566 ]  
จบ 0023.5/ 136 โอนเงิน  [ 26 ม.ค. 2566 ]  
จบ 0023.5/ 137 โอนเงิน  [ 26 ม.ค. 2566 ]  
จบ 0023.5/ว133 การจัดสรรเงินค่าภาคหลวงปิโตรเลียม งวดที่ 4/2565 ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 26 ม.ค. 2566 ]  
จบ 0023.3/ว388 ขอเชิญประชุม  [ 25 ม.ค. 2566 ]  
 
 
 
เร่งรัดการส่งคืนเงินกู้ภายใต้พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้ผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ. 2563 ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.2/ว429  [ 2 ก.พ. 2566 ]
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการอบรมสัมมนาเตรียมความพร้อมเทศบาลตำบลเพื่อรองรับการเป็นหน่วยรับงบประมาณตามพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561 สำหรับการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี (งบเงินอุดหนุนที่จัดสรรให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) รุ่นที่ 1 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.8/ว468  [ 2 ก.พ. 2566 ]
เกณฑ์การประกวดการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน (จังหวัดสะอาด) ประจำปี พ.ศ. 2566 รอบคัดเลือก กสว. มท 0820.2/ว283 [สิ่งที่ส่งมาด้วย1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]  [ 2 ก.พ. 2566 ]
การจัดส่งรายชื่อและรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เพื่อรับการประเมินคุณภาพภายนอก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (เพิ่มเติม) กศ. มท 0816.4/ว481 [สิ่งที่ส่งมาด้วย] [รายชื่อ] [คู่มือการใช้งาน]  [ 2 ก.พ. 2566 ]
แนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 กค. มท 0803.3/ว477 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 2 ก.พ. 2566 ]
การจัดเวทีเสวนาออนไลน์ระดับนานาชาติ เรื่อง การมีส่วนร่วมของเยาวชนในการปกครองส่วนท้องถิ่น(Youth Participation on Local Governance : International Knowledge Exchange Forum) กศ. มท 0816.5/ว287  [ 2 ก.พ. 2566 ]
ขอเชิญเจ้าหน้าที่และผู้แทนชุมชนในสังกัด เข้าร่วมการฝึกอบรม กสธ. มท 0819.3/1721  [ 2 ก.พ. 2566 ]
ขอความร่วมมือสถานศึกษาตอบแบบสอบถาม การศึกษาสภาพการจัดการเรียนรู้เชิงรุกในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน กศ. มท 0816.3/ว476  [ 2 ก.พ. 2566 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพความพิการ งวดที่ 2 เพิ่มเติม (เดือนกุมภาพันธ์ 2566) ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/1705-1719 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 2 ก.พ. 2566 ]
โครงการความร่วมมือการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ภายใต้ โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.3/ว472  [ 2 ก.พ. 2566 ]
แจ้งรายชื่อโครงการฝึกอบรมด้านพัสดุในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) ระยะที่ 5 รุ่นที่ 22-25 กค. มท 0803.4/ว473 [เอกสารแนบ]  [ 2 ก.พ. 2566 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพการให้บริการด้านสาธารณสุขของสถานีอนามัยที่ถ่ายโอน ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/1665-1686 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 2 ก.พ. 2566 ]
การขับเคลื่อนกิจกรรมอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) กสว. มท 0820.2/ว2010 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 2 ก.พ. 2566 ]
ผู้บริหารสถานศึกษาขอใช้สิทธิประเมินผลงานเพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะสูงขึ้น ในช่วงระยะเวลาเปลี่ยนผ่านตามมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะสำหรับข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2565 สน.บถ. มท 0809.4/ว4  [ 1 ก.พ. 2566 ]
การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (งวดที่ 1) ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.3/ว431  [ 1 ก.พ. 2566 ]
แจ้งการโอนเงินรายได้ส่วนท้องถิ่นที่จัดเก็บควบคู่กับภาษีธุรกิจเฉพาะให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว461  [ 1 ก.พ. 2566 ]
ประกาศแต่งตั้งผู้เชี่ยวชาญโครงการโรงเรียนคุณภาพวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีตามมาตรฐาน สสวท. กศ. มท 0816.3/ว467  [ 1 ก.พ. 2566 ]
ข้อหารือการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2565 สน.คท. มท 0808.3/ว756  [ 1 ก.พ. 2566 ]
การสำรวจข้อมูลเพื่อวินิจฉัยองค์กรของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (DLA Organization Assessment Survey) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 กพร. มท 0812/ว464  [ 1 ก.พ. 2566 ]
ขอความร่วมมือแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เข้าร่วมดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพ ในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ ขับเคลื่อนบริการแว่นตาสำหรับผู้สูงอายุตามนโยบายมอบของขวัญปีใหม่ ปี 2566 กสธ. มท 0819.2/ว430  [ 1 ก.พ. 2566 ]
ผลการประชุมมอบนโยบายเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์ไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละออง ในพื้นที่ภาคเหนือ ปี 2566 ด่วนที่สุด กสว. มท 0820.3/ว425 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 1 ก.พ. 2566 ]
การติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ งบลงทุน (กรม) ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ด่วนที่สุด กยผ. มท 0815.3/ว433 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 1 ก.พ. 2566 ]
การแจ้งหน่วยงานของรัฐเพื่อปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2565 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.7/ว437  [ 1 ก.พ. 2566 ]
ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว428  [ 1 ก.พ. 2566 ]
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว432  [ 31 ม.ค. 2566 ]
 
 
 
 
 
 
 
ทต.นายายอาม การบริหารจัดการขยะมูลฝอยในพื้นที่ชุมชนศูนย์การค้านายายอามและชุมชนตลาดเก่า [ 1 ก.พ. 2566 ]    อ่าน 4 
ทต.นายายอาม รณรงค์ประชาสัมพันธ์เนื่องใน วันความปลอดภัยของผู้ใช้ถนน [ 1 ก.พ. 2566 ]    อ่าน 4 
ทต.นายายอาม ประกาศประชาสัมพันธ์ บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง(ภ.ด.ส.3) ประจำปี 2566 [ 30 ม.ค. 2566 ]    อ่าน 7 
ทต.นายายอาม พัฒนาสองข้างทางถนนสายนายายอาม-แก่งหางแมว [ 30 ม.ค. 2566 ]    อ่าน 3 
ทต.นายายอาม ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก องค์การบริหารส่วนตำบลพนานิคม [ 26 ม.ค. 2566 ]    อ่าน 9 
ทต.นายายอาม ฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุงลาย เพื่อป้องกันการระบาดของโรคชิคุนกุนยา [ 25 ม.ค. 2566 ]    อ่าน 3 
ทต.นายายอาม กิจกรรม บวร ร่วมใจกัน เมืองจันท์ ปลอดโรคพิษสุนัขบ้า [ 24 ม.ค. 2566 ]    อ่าน 4 
ทต.นายายอาม ประชาสัมพันธ์แนวทางปฏิบัติในการดำเนินการเกี่ยวกับการทวงถามหนี้ [ 24 ม.ค. 2566 ]    อ่าน 40 
ทต.นายายอาม ประกาศราคากลางและการคำนวณราคากลางโครงการก่อสร้างทางลาดสำหรับผู้สูงอายุและผู้พิกา [ 24 ม.ค. 2566 ]    อ่าน 3 
ทต.นายายอาม ติดตั้งเครื่องออกกำลังกาย ปรับปรุงถนนภายในสำนักงานเทศบาล และเทลาดคอนกรีดทางเชื [ 23 ม.ค. 2566 ]    อ่าน 4 
ทต.นายายอาม มอบแพมเพิสให้กับผู้ดูแลผู้ป่วยติดเตียง ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนายายอาม [ 20 ม.ค. 2566 ]    อ่าน 4 
ทต.นายายอาม จัดงานทำบุญขึ้นปีใหม่ 2566 ณ อาคารโรงเรียนผู้สูงอายุ [ 18 ม.ค. 2566 ]    อ่าน 2 
ทต.นายายอาม อิ่มบุญปีใหม่ งานเลี้ยงปลอดภัย ใส่ใจ สุก ร้อน สะอาด [ 16 ม.ค. 2566 ]    อ่าน 8 
ทต.นายายอาม เรียกประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2566 [ 16 ม.ค. 2566 ]    อ่าน 5 
ทต.นายายอาม กิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566 ของเทศบาลตำบลนายายอาม [ 14 ม.ค. 2566 ]    อ่าน 5 
   
ขอประชาสัมพันธ์การประกาศใช้เทศบัญญัติ เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสุนัข แ (9 ต.ค. 2562)    อ่าน 746  ตอบ 0  
การจัดเก็บขยะ (21 มิ.ย. 2565)    อ่าน 80  ตอบ 1  
สถานีอนามัย (21 มิ.ย. 2565)    อ่าน 115  ตอบ 1  
   


จ้างจ้างเหมาบริการจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ภาษี จำนวน [ 27 ม.ค. 2566 ]จ้างก่อสร้างทางลาดสำหรับผู้สูงอายุและผู้พิการ โดยว [ 27 ม.ค. 2566 ]

 
 
 
 
 


วัดนายายอาม