หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
เทศบาลตำบล นายายอาม ใช้คุ้กกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุ้กกี้
ยอมรับ
สำนักงานเทศบาลตำบลนายายอาม
ศาสนสถานประจำตำบลนายายอาม
ทต.นายายอาม
อ.นายายอาม จ.จันทบุรี
1
2
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 039-371270 ต่อ 19
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
จบ 0023.3/ว915 ปชส.ให้อปท.เข้าร่วมการฝึกอบรมการจัดการมูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชนฯ  [ 30 ก.ย. 2565 ]    
จบ 0023.5/ 914 แจ้งโอนเงิน  [ 30 ก.ย. 2565 ]    
จบ 0023.5/ 913 แจ้งโอนเงิน  [ 30 ก.ย. 2565 ]    
จบ 0023.5/ 912 แจ้งโอนเงิน  [ 30 ก.ย. 2565 ]    
จบ 0023.5/ 911 แจ้งโอนเงิน  [ 30 ก.ย. 2565 ]    
จบ 0023.5/ 910 แจ้งโอนเงิน  [ 30 ก.ย. 2565 ]    
จบ 0023.5/ 909 แจ้งโอนเงิน  [ 30 ก.ย. 2565 ]    
จบ 0023.5/ 908 แจ้งโอนเงิน  [ 30 ก.ย. 2565 ]    
จบ 0023.5/ 907 แจ้งโอนเงิน  [ 30 ก.ย. 2565 ]    
จบ 0023.3/ว4024 ขอความอนุเคราะห์ปชส.คำสั่งกรมควบคุมโรคฯ  [ 30 ก.ย. 2565 ]    
จบ 0023.3/ว4026 การขออนุมัติยกเว้นตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ข้อ 207  [ 30 ก.ย. 2565 ]    
จบ 0023.3/ว4025 การขออนุมัติยกเว้นตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ข้อ 207  [ 30 ก.ย. 2565 ]    
จบ 0023.3/ว4027 ปชส.การอบรมการใช้งานระบบสารสนเทศเพื่อการดำเนินงานโครงการจัดสรรเงินอุดหนุนนร.ยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข ผ่านช่องทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์  [ 30 ก.ย. 2565 ]    
จบ 0023.3/ 10079 แจ้งปฏิทินการส่งข้อมูลผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ปีการศึกษา 2565 ผ่านระบบ GPAX OBEC  [ 30 ก.ย. 2565 ]    
จบ 0023.3/ว3996 ขอความร่วมมือจัดกิจกรรมรณรงค์วันล้างมือโลก ประจำปี 2565  [ 29 ก.ย. 2565 ]    
จบ 0023.3/ว903 ขอความร่วมมือดำเนินการตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์ เพื่อสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินงานและบริหารจัดการระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ พ.ศ. 2561 และที่แก้ไขเพิ่มเติม  [ 28 ก.ย. 2565 ]    
จบ 0023.3/ว902 ขอความร่วมมือกำกับติดตามกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่  [ 28 ก.ย. 2565 ]    
จบ 0023.3/ 9903 การอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการขยะต้นทางของสถานประกอบการ โรงแรม ที่ัพกในจังหวัดจันทบุรี ตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน จังหวัดสะอาด จังหวัดจันทบุรี  [ 28 ก.ย. 2565 ]    
จบ 0023.3/ 9901 การอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการขยะต้นทางของสถานประกอบการ โรงแรม ที่ัพกในจังหวัดจันทบุรี ตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน จังหวัดสะอาด จังหวัดจันทบุรี  [ 28 ก.ย. 2565 ]    
จบ 0023.5/ว3980 ส่งสำเนาแผนการตรวจสอบการคลัง การเงิน การบัญชี และการพัสดุ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  [ 28 ก.ย. 2565 ]    
 
 
 
การขับเคลื่อนและเตรียมการทวนสอบโครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประเทศไทย ด่วนที่สุด กสว. มท 0820.2/ว7289 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 และ 2] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 3] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 4] [แบบรายงาน]  [ 30 ก.ย. 2565 ]
ผลการคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลงานเป็นที่ประจักษ์ ด้านการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าตามโครงการคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลงานเป็นที่ประจักษ์ ด้านการป้องกัน ควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย ฯ ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.3/ว7262  [ 30 ก.ย. 2565 ]
ประชาสัมพันธ์ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่นเรื่องรับฟังความคิดเห็น (ร่าง) ข้อบังคับคุรุสภาฯ สน.บถ. มท 0809.4/ว3130  [ 30 ก.ย. 2565 ]
ขอความร่วมมือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สำรวจรายชื่อข้าราชการหรือพนักงานครูที่มีความประสงค์จะเข้าร่วมโครงการอบรมพัฒนาข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่นก่อนแต่งตั้งให้เลื่อนวิทยฐานะระดับชำนาญการพิเศษหรือเชี่ยวชาญ สน.บถ. มท 0809.4/ว3128  [ 30 ก.ย. 2565 ]
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพการให้บริการด้านสาธารณสุขของสถานีอนามัยที่ถ่ายโอนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพิ่มเติม ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.3/14404 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]  [ 30 ก.ย. 2565 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพการให้บริการด้านสาธารณสุขของสถานีอนามัยที่ถ่ายโอน ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพิ่มเติม ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/14417 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 30 ก.ย. 2565 ]
การบริหารงบประมาณโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก ปี 2565 จำนวน 76 จังหวัด ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2565 และวันที่ 12 กรกฎาคม 2565 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว3118 [สิ่งที่ส่งมาด้วย1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 3]  [ 30 ก.ย. 2565 ]
การปรับอัตราเงินอุดหนุนรายการเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.2/ว3113  [ 30 ก.ย. 2565 ]
การรายงานแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เป็นหน่วยรับงบประมาณ (องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาลนครและเทศบาลเมือง) กพส. มท 0810.8/ว3117 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 30 ก.ย. 2565 ]
การรายงานผลการจัดตั้งชุมชนและผลการดำเนินงานของชุมชนในระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (INFO) กพส. มท 0810.7/ว3111  [ 30 ก.ย. 2565 ]
หารือการดำเนินการคืนค่าตอบแทนในการขออนุญาตตามมาตรา 9 แห่งประมวลกฏหมายที่ดิน กม. มท 0804.6/ว3101,14419  [ 30 ก.ย. 2565 ]
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว3112  [ 30 ก.ย. 2565 ]
การคืนเงินช่วยเหลือพิเศษผู้สูงอายุ เพื่อบรรเทาผลกระทบด้านเศรษฐกิจในช่วงสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว3082  [ 29 ก.ย. 2565 ]
ประชาสัมพันธ์กิจกรรมสนับสนุนโรงเรียนให้เป็นโรงเรียนต้นแบบ ด้านการบูรณาการข้อมูลระหว่างผู้ปกครอง โรงเรียน และสถานพยาบาลในพื้นที่ ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.2/ว3085  [ 29 ก.ย. 2565 ]
ประชาสัมพันธ์สื่อสนับสนุนแผ่นพับการประเมินการเจริญเติบโตของเด็กอายุ 6 - 19 ปี กศ. มท 0816.2/ว3086  [ 29 ก.ย. 2565 ]
การจ่ายเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นต่ำกว่าสายสะพาย เหรียญจักรมาลา และเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี 2563 และประจำปี 2564 และการจ่ายประกาศนียบัตรกำกับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ สน.บถ. มท 0809.3/ว3092  [ 29 ก.ย. 2565 ]
แนวทางการจ้างที่ปรึกษา ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว3090 [เอกสารแนบ]  [ 29 ก.ย. 2565 ]
การติดตั้งและการเบิกค่าใช้บริการเครื่องมือสื่อสารและโทรคมนาคมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สน.คท. มท 0808.2/ว7181  [ 29 ก.ย. 2565 ]
ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติในพิธีปิดงานมหกรรมการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระดับประเทศ (การลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา) (ALL For Education) และพิธีมอบรางวัลครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ดูแลเด็กดีเด่น ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ฯ ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.2/ว3089 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 29 ก.ย. 2565 ]
ข้อเสนอแนะในการเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานด้านการจัดการของเสียอันตรายจากชุมชน กสว. มท 0820.2/ว3073 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 29 ก.ย. 2565 ]
การประกาศผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2565 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.7/ว3068  [ 29 ก.ย. 2565 ]
มติคณะรัฐมนตรี เรื่อง การปรับอัตราเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายรายหัวตามความจำเป็นพื้นฐาน ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.2/ว7124  [ 29 ก.ย. 2565 ]
การหยุดปฏิบัติหน้าที่ของผู้บริหารท้องถิ่น ด่วนที่สุด กม. มท 0804.3/ว3069  [ 29 ก.ย. 2565 ]
การโอนเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเงินเบี้ยความพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เหลือจ่าย ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว3067 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 29 ก.ย. 2565 ]
การควบคุมและป้องกันการเบิกจ่ายเงินผ่านระบบ KTB Corporate Online ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สน.คท. มท 0808.2/ว7137  [ 29 ก.ย. 2565 ]
 
 
 
 
 
 
 
ทต.นายายอาม ประกาศผลการจ้างเหมาบุคคลเพื่อปฏิบัติงานต่อเนื่องในปีงบประมาณ 2566 [ 26 ก.ย. 2565 ]    อ่าน 5 
ทต.นายายอาม ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ [ 2 ก.ย. 2565 ]    อ่าน 22 
ทต.นายายอาม ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ [ 30 ส.ค. 2565 ]    อ่าน 14 
ทต.นายายอาม ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2566 [ 24 ส.ค. 2565 ]    อ่าน 18 
ทต.นายายอาม ประชาสัมพันธ์แยกขยะ [ 23 ส.ค. 2565 ]    อ่าน 25 
ทต.นายายอาม ยกเลิกประกาศราคากลางและการคำนวณราคากลางโครงการก่อสร้างอาคารจอดรถบรรทุกขยะ [ 18 ส.ค. 2565 ]    อ่าน 19 
ทต.นายายอาม ประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้่างของเทศบาลตำบลนายาย [ 9 ส.ค. 2565 ]    อ่าน 24 
ทต.นายายอาม ประกาศราคากลางและการคำนวณราคากลางโครงการก่อสร้างอาคารจอดรถบรรทุกขยะ [ 1 ส.ค. 2565 ]    อ่าน 18 
ทต.นายายอาม มหกรรมไกล่เกลี่ยหนี้สินครัวเรือนจังหวัดจันทบุรีและยุติธรรมพบประชาชน [ 25 ก.ค. 2565 ]    อ่าน 36 
ทต.นายายอาม ระเบียบเทศบาลตำบลนายายอาม ว่าด้วยการขอใช้อาคารอเนกประสงค์ในร่ม พ.ศ.2565 [ 21 ก.ค. 2565 ]    อ่าน 35 
ทต.นายายอาม ประชาสัมพันธ์ หนังสือคู่มือประชาชน พลเมืองคุณภาพ [ 27 มิ.ย. 2565 ]    อ่าน 48 
ทต.นายายอาม ขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำป [ 27 มิ.ย. 2565 ]    อ่าน 47 
ทต.นายายอาม มาตรการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับป้าย [ 20 มิ.ย. 2565 ]    อ่าน 58 
ทต.นายายอาม ประชาสัมพันธ์แผ่นพับวินัยและการรักษาวินัย [ 17 มิ.ย. 2565 ]    อ่าน 84 
ทต.นายายอาม มาตรการป้องกันการละเว้นการปฎิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณา [ 17 มิ.ย. 2565 ]    อ่าน 54 
   
ขอประชาสัมพันธ์การประกาศใช้เทศบัญญัติ เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสุนัข แ (9 ต.ค. 2562)    อ่าน 647  ตอบ 0  
2/10/2565 @queenclub88 ฝากขั้นต่ำ แอ๊ด ufabet168 (2 ต.ค. 2565)    อ่าน 0  ตอบ 0  
การจัดเก็บขยะ (21 มิ.ย. 2565)    อ่าน 38  ตอบ 1  
   


จ้างจ้างเหมาบริการประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็ก [ 30 ก.ย. 2565 ]จ้างจ้างเหมาบริการเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน ๑ เครื่อ [ 28 ก.ย. 2565 ]

 
 
 
 
 วัดนายายอาม