หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
เทศบาลตำบล นายายอาม ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
สำนักงานเทศบาลตำบลนายายอาม
ศาสนสถานประจำตำบลนายายอาม
ทต.นายายอาม
อ.นายายอาม จ.จันทบุรี
1
2
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 039-371270 ต่อ 19
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
จบ 0023.1/ว951 ประกาศรายชื่อผู้สมควรได้รับเข็มเกียรติคุณและประกาศเกียรติคุณแก่พนักงานสถานธนานุบาล ประจำปี 2565  [ 27 ก.พ. 2566 ]  
จบ 0023.3/ 256 การประสานโครงการพัฒนาท้องถิ่นระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 27 ก.พ. 2566 ]  
จบ 0023.3/ว983 การรับสมัครเด็กและเยาวชนเพื่อเข้าร่วมโครงการสร้างเด็กและเยาวชนต้นแบบ รู้ รัก สามัคคี และสำนึกความเป็นไทย รุ่นที่ 2  [ 27 ก.พ. 2566 ]  
จบ 0023.3/ 256 การประสานโครงการพัฒนาท้องถิ่นระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ประกาศมาแล้ว 64 วัน)  [ 27 ก.พ. 2566 ]  
จบ 0023.4/ 254 ขอหารือการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563  [ 24 ก.พ. 2566 ]  
จบ 0023.3/ว953 ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การสมัครเข้าใช้งานระบบสุขาภิบาลอาหาร (Foodhandler)  [ 24 ก.พ. 2566 ]  
จบ 0023.3/ว253 งานประชุมสัมมนาวิชาการ : การใช้งานแพลตฟอร์มดิจิทัลของชุมชน ผ่อดีดี (PODD)  [ 24 ก.พ. 2566 ]  
จบ 0023.1/ว243 ขอความร่วมมือในการให้ข้อมูลสถานที่จุดจอดฉายภาพยนตร์ในโครงการรถโรงหนัง  [ 24 ก.พ. 2566 ]  
จบ 0023.3/ 1914 แนวทางการจัดบริการสุขภาพปฐมภูมิ ตามพระราชบัญญัติระบบสุขภาพปฐมภูมิ พ.ศ. 2562  [ 23 ก.พ. 2566 ]  
จบ 0023.3/ว234 รายงานผลการใช้งานระบบบริหารจัดการศึกษาอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อเข้าสู่ประเทศไทย 4.0  [ 23 ก.พ. 2566 ]  
จบ 0023.3/ว229 กำชับให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รายการค่าอาหารกลางวันและค่าอาหารเสริม (นม) ตามมติคณะรัฐมนตรี ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม - มีนาคม 2566) กรณี เงินอุดหนุนด้านการจัดการศึกษา  [ 23 ก.พ. 2566 ]  
จบ 0023.3/ว228 ขอความร่วมมืออำเภอกำชับให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รายการค่าอาหารกลางวันและค่าอาหารเสริม (นม) ตามมติคณะรัฐมนตรี ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม - มีนาคม 2566) กรณี เงินอุดหนุนด้านการจัดการศึกษ  [ 23 ก.พ. 2566 ]  
จบ 0023.3/ 230 รับมอบเกียรติบัตรและโล่รางวัลการประกวดบทเรียนผ่านแพลตฟอร์มดิจิทัลทางการเรียนรู้ฯ  [ 23 ก.พ. 2566 ]  
จบ 0023.3/ว868 การขับเคลื่อนข้อเสนอเชิงนโยบาย สวัสดิการหนังสือเพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัย  [ 21 ก.พ. 2566 ]  
จบ 0023.3/ว869 การขับเคลื่อนข้อเสนอเชิงนโยบาย สวัสดิการหนังสือเพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัย  [ 21 ก.พ. 2566 ]  
จบ 0023.3/ว867 ขอความร่วมมือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัติการฌาปนกิจสงเคราะห์ (ฉบับที่...) พ.ศ. ...  [ 21 ก.พ. 2566 ]  
จบ 0023.3/ว865 ซักซ้อมการดำเนินงานตามเเผนรองรับการช่วยเหลือผู้ที่ได้รับพระราชทานอภัยโทษ เเละอภัยโทษลดโทษปล่อยตัว  [ 21 ก.พ. 2566 ]  
จบ 0023.3/ว866 แผนพัฒนาการศึกษาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570)  [ 21 ก.พ. 2566 ]  
จบ 0023.3/ว222 โครงการส่งเสริมการเรียนภาษาคอมพิวเตอร์ เพื่อตอบสนองต่อการศึกษาใหม่ในยุคดิจิทัล  [ 21 ก.พ. 2566 ]  
จบ 0023.3/ว865 ซักซ้อมการดำเนินงานตามเเผนรองรับการช่วยเหลือผู้ที่ได้รับพระราชทานอภัยโทษ เเละอภัยโทษลดโทษปล่อยตัว (ประกาศมาแล้ว 70 วัน)  [ 21 ก.พ. 2566 ]  
 
 
 
ขอความอนุเคราะห์ส่งข้อมูลโครงการส่งเสริมอาชีพทางเลือกทดแทนการเพาะปลูกข้าวนาปีต่อเนื่อง ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.4/ว4013 สิ่งที่ส่งมาด้วย  [ 29 ก.ย. 2566 ]
ขอให้เตรียมข้อมูลการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ฤดูแล้ง ปี 2566/67 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.4/ว4012  [ 29 ก.ย. 2566 ]
แจ้งเลขที่เอกสารโอนขายบิลเงินฝากภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำเดือนกันยายน 2566 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว4019 อบจ. เทศบาล, อบต. เงินล้น  [ 29 ก.ย. 2566 ]
วิธีปฏิบัติในการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปพลางก่อน ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว4004  [ 29 ก.ย. 2566 ]
การเปิดเผยข้อมูลงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามแผนปฏิบัติการยกระดับค่าคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต สน.คท. มท 0808.2/ว4001  [ 29 ก.ย. 2566 ]
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินต่อคณะกรรมการ ป.ป.ช. ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ แก่ผู้บริหารท้องถิ่น รองผู้บริหารท้องถิ่น ผู้ช่วยผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด กม. มท 0804.6/ว3998  [ 28 ก.ย. 2566 ]
แจ้งเปลี่ยนชื่อหน่วยงานและช่องทางการติดต่อราชการ สล. มท 0801.1/349  [ 28 ก.ย. 2566 ]
การรายงานข้อมูลการจัดตั้งชุมชนและคณะกรรมการชุมชนตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยคณะกรรมการชุมชนของเทศบาล พ.ศ. 2564 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2566 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.7/ว3991  [ 28 ก.ย. 2566 ]
ซักซ้อมแนวทางการส่งเงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น สน.คท. มท 0808.5/ว40 สิ่งที่ส่งมาด้วย  [ 28 ก.ย. 2566 ]
ซักซ้อมแนวทางการส่งเงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น สน.คท. มท 0808.5/ว40  [ 28 ก.ย. 2566 ]
มาตรการรับมือฤดูฝนปี 2566 เพิ่มเติม เพื่อรองรับสถานการณ์เอลนีโญ ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.4/ว3993 สิ่งที่ส่งมาด้วย  [ 28 ก.ย. 2566 ]
การโอนเงินเบื้ยยังชีพผู้สูงอายุและเงินเบี้ยความพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เหลือจ่าย ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว3994 สิ่งที่ส่งมาด้วย  [ 28 ก.ย. 2566 ]
แจ้งผลการประกันคุณภาพภายนอกสถานศึกษาการศึกษาปฐมวัย (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 กศ. มท 0816.4/ว3990  [ 28 ก.ย. 2566 ]
การกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข อัตราค่าตอบแทน และการจ่ายค่าตอบแทนของอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น (เพิ่มเติม) ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.2/ว9056  [ 27 ก.ย. 2566 ]
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2534 (ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9) ประจำเดือนกันยายน 2566 ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว3976 สิ่งที่ส่งมาด้วย  [ 27 ก.ย. 2566 ]
ส่งเสริมการกักเก็บน้ำด้วยบ่อเก็บน้ำคอนกรีตเสริมไม้ไผ่ที่ได้มาตรฐาน กพส. มท 0810.4/ว3973  [ 27 ก.ย. 2566 ]
ผลการคัดเลือกอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก ดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2566 กสว. มท 0820.2/ว3962 ประกาศฯ  [ 27 ก.ย. 2566 ]
ข้อเสนอการยกระดับสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยที่ไม่ถูกต้อง ฉบับปรับปรุง กสว. มท 0820.2/ว3963 เอกสารแนบ  [ 27 ก.ย. 2566 ]
ประชาสัมพันธ์แนวทางการดำเนินงานป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ สำหรับครูผู้ดูแลเด็ก กศ. มท 0816.4/ว3957  [ 27 ก.ย. 2566 ]
ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินการสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการเป็นศูนย์บริการร่วม/ศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service : OSS) ด่วนที่สุด กพร. มท 0812/ว3948  [ 27 ก.ย. 2566 ]
ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประเด็นเด็กปฐมวัย ครั้งที่ 8/2566 หัวข้อ การดูและพัฒนาเด็กที่มีภาวะบกพร่องทางการเรียนรู้ (Learning Disabilties : LD): ครอบครัว โรงเรียน/สถานพัฒนาเด็กปฐมวัย และชุมชน จากงานวิจัยสู่การปฏิบัติ กศ. มท 0816.4/ว3956  [ 27 ก.ย. 2566 ]
ข้อหารือการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง สน.คท. มท 0808.3/ว8965  [ 27 ก.ย. 2566 ]
ผลการคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 กพส. มท 0810.7/ว3935  [ 26 ก.ย. 2566 ]
ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติในการบันทึกบัญชีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สน.คท. มท 0808.4/ว3901  [ 26 ก.ย. 2566 ]
แจ้งการโอนเงินรายได้ส่วนท้องถิ่นที่จัดเก็บควบคู่กับภาษีธุรกิจเฉพาะให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว3958  [ 26 ก.ย. 2566 ]
 
 
 
 
 
 
 
ทต.นายายอาม กำหนดการประชุมสภาเทศบาลตำบลนายายอาม สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2566 [ 25 ส.ค. 2566 ]    อ่าน 32 
ทต.นายายอาม รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลนายายอาม สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566 [ 25 ส.ค. 2566 ]    อ่าน 34 
ทต.นายายอาม ประชาสัมพันธ์ แอปพลิเคชัน ให้บริการประชาชนด้านคุ้มครองผู้บริโภค [ 24 ส.ค. 2566 ]    อ่าน 38 
ทต.นายายอาม การป้องกันฝุ่นละอองในบรรยากาศ เพื่อเตรียมพร้อมรับกับสถานการณ์จากฝุ่นละอองขนาดเล็ [ 24 ส.ค. 2566 ]    อ่าน 42 
ทต.นายายอาม โครงการฝึกอาชีพระยะสั้น หลักสูตรการทำกระเป๋าสานจากผักตบชวา [ 17 ส.ค. 2566 ]    อ่าน 41 
ทต.นายายอาม นำผู้สูงอายุเดินทางไปศึกษาดูงานโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลหนองเสม็ด [ 16 ส.ค. 2566 ]    อ่าน 37 
ทต.นายายอาม เทศบาลตำบลนายายอาม ได้รับการรับรองคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อม [ 15 ส.ค. 2566 ]    อ่าน 30 
ทต.นายายอาม กำหนดการประชุมสภาเทศบาลตำบลนายายอาม สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2566 [ 8 ส.ค. 2566 ]    อ่าน 38 
ทต.นายายอาม รณรงค์ประชาสัมพันธ์การปรับเปลี่ยนระบบการบริหารจัดการขยะมูลฝอยในพื้นที่ของเทศบาลต [ 3 ส.ค. 2566 ]    อ่าน 36 
ทต.นายายอาม กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระว [ 28 ก.ค. 2566 ]    อ่าน 38 
ทต.นายายอาม ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อเทศบาลตำบลนายายอาม [ 27 ก.ค. 2566 ]    อ่าน 55 
ทต.นายายอาม [ 14 ก.ค. 2566 ]    อ่าน 64 
ทต.นายายอาม กำจัดผักตบชวาแก้ปัญหาน้ำในลำคลองระบายไม่สะดวกช่วยแก้ปัญหาน้ำท่วม [ 12 ก.ค. 2566 ]    อ่าน 35 
ทต.นายายอาม ประชาสัมพันธ์ เพื่อเชิญชวนให้ประชาชนได้ร่วมตอบแบบประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อ [ 11 ก.ค. 2566 ]    อ่าน 52 
ทต.นายายอาม โครงการค่ายคุณธรรมจริยธรรม [ 10 ก.ค. 2566 ]    อ่าน 45 
   
ขอประชาสัมพันธ์การประกาศใช้เทศบัญญัติ เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสุนัข แ (9 ต.ค. 2562)    อ่าน 883  ตอบ 0  
เบอร์รถบริการดูดสิ่งปฏิ * * * ล (4 เม.ย. 2566)    อ่าน 83  ตอบ 1  
ขยะเปียก (13 ก.พ. 2566)    อ่าน 103  ตอบ 2  
   


จ้างจ้างเหมาบริการเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน ๑ เครื่อ [ 29 ก.ย. 2566 ]จ้างจ้างเหมาบริการเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน ๑ เครื่อ [ 29 ก.ย. 2566 ]

 
 
 
 
 


ซุ้มประตูเมือง