หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
สำนักงานเทศบาลตำบลนายายอาม
ศาสนสถานประจำตำบลนายายอาม
ทต.นายายอาม
อ.นายายอาม จ.จันทบุรี
1
2
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 039-371270 ต่อ 19
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
จบ 0023.3/ว302 ขอความร่วมมือ ปชส.การประเมินตนเองตามมาตรการปลอดภัยสำหรับองค์กร covid free setting ในสถานประกอบกิจการด้านอาหาร  [ 21 ม.ค. 2565 ]    
จบ 0023.3/ว301 ขอความร่วมมือ ปชส.การประเมินตนเองตามมาตรการปลอดภัยสำหรับองค์กร covid free setting ในสถานประกอบกิจการด้านอาหาร  [ 21 ม.ค. 2565 ]    
จบ 0023.3/ 803 ขอความอนุเคราะห์ร่วมแสดงความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. ... ผ่านแบบฟอร์มการรับฟังความคิดเห็นอิเล็กทรอนิกส์ (Microsoft Forms)  [ 21 ม.ค. 2565 ]    
จบ 0023.5/ 70 ขอเบิกเงินโครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19  [ 21 ม.ค. 2565 ]    
จบ 0023.5/ 781 จ่ายเงินบำเหน็จตกทอดและเงินช่วยพิเศษ  [ 21 ม.ค. 2565 ]    
จบ 0023.5/ 64 แจ้งโอนเงิน  [ 20 ม.ค. 2565 ]    
จบ 0023.5/ 63 แจ้งโอนเงิน  [ 20 ม.ค. 2565 ]    
จบ 0023.5/ 62 แจ้งโอนเงิน  [ 20 ม.ค. 2565 ]    
จบ 0023.5/ 61 แจ้งโอนเงิน  [ 20 ม.ค. 2565 ]    
จบ 0023.3/ว260 โครงการความร่วมมือระหว่างประเทศแห่งเมืองฮิโรชิมา ประจำปี 2565  [ 20 ม.ค. 2565 ]    
จบ 0023.3/ว60 ขอความร่วมมือประเมินความรอบรู้สุขภาพในโรงเรียน  [ 20 ม.ค. 2565 ]    
จบ 0023.3/ 53 ขอเชิญประชุมชี้แจงการดำเนินงาน Thai Stop Covid Plus  [ 19 ม.ค. 2565 ]    
จบ 0023.5/ 900 ขออนุมัติจ่ายเงินบำเหน็จตกทอดและเงินช่วยพิเศษ  [ 19 ม.ค. 2565 ]    
จบ 0023.3/ว691 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การอบรมหลักสูตร Scratch ขั้นพื้นฐาน สำหรับการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา  [ 19 ม.ค. 2565 ]    
จบ 0023.3/ว254 ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมปฏิบัติการ เรื่อง วิทยาการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ  [ 19 ม.ค. 2565 ]    
จบ 0023.3/ 56 รวบรวมเอกสารขอการจัดตั้ง ศพด.บ้านแหลม  [ 19 ม.ค. 2565 ]    
จบ 0023.3/ว55 ประชาสัมพันธ์ประกาศฯ ให้ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา  [ 19 ม.ค. 2565 ]    
จบ 0023.5/ 650 การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าบำเหน็จ บำนาญ) ไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม - มีนาคม 2565)  [ 19 ม.ค. 2565 ]    
จบ 0023.5/ว236 แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามประมวลรัษฏากรให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัด  [ 19 ม.ค. 2565 ]    
จบ 0023.3/ว249 การจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ปี 2565  [ 19 ม.ค. 2565 ]    
 
 
 
แจ้งประชาสัมพันธ์ชุดเครื่องมือส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างสุขภาวะด้วยกระบวนการพัฒนาคุณธรรมในโรงเรียน ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว196 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 21 ม.ค. 2565 ]
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์งานสัมมนาออนไลน์ (ถามมา ตอบไป ไขข้อสงสัย โครงการ LESS สำหรับสถาบันการศึกษา และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) ด่วนที่สุด กสว. มท 0820.3/ว192 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 21 ม.ค. 2565 ]
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเช่าบ้าน) ไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม - มีนาคม 2565) ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.4/ว163 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 21 ม.ค. 2565 ]
การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งวดที่ 2 เพิ่มเติม (เดือนกุมภาพันธ์ 2565) ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว181 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 21 ม.ค. 2565 ]
ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการเกี่ยวกับการขุดลอกแหล่งน้ำสาธารณประโยชน์ที่ตื้นเขิน พ.ศ. 2547 กพส. มท 0810.4/ว171  [ 21 ม.ค. 2565 ]
แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดซื้อรถยนต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กม. มท 0804.3/ว168  [ 21 ม.ค. 2565 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนเป็นค่าสวัสดิการสำหรับหัวหน้าศูนย์และผู้ดูแลเด็กในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม - มีนาคม 2565) สน.คท. มท 0808.2/618-621 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 21 ม.ค. 2565 ]
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ เชิญชวนศึกษาเรียนรู้ในอุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธรและโครงการพระราชดำริในจังหวัดเพชรบุรี กสว. มท 0820.3/ว183 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 21 ม.ค. 2565 ]
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์อบรมเชิงปฏิบัติการโรงเรียนปลอดภัยครั้งที่ 9 กศ. มท 0816.3/ว182  [ 20 ม.ค. 2565 ]
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การประเมินตนเองตามมาตรการปลอดภัยสำหรับองค์กร (COVID Free Setting) ในสถานประกอบกิจการด้านอาหาร กสธ. มท 0819.2/ว172  [ 20 ม.ค. 2565 ]
ขอความร่วมมือในการแจ้งปฏิทินการดำเนินงานโครงการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข (นักเรียนทุนเสมอภาค) กลุ่มไม่บันทึกแบบ กสศ. 05 ปีการศึกษา 2564 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.2/ว176 [สิ่งที่ส่งมาด้วย] [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 20 ม.ค. 2565 ]
ขอความอนุเคราะห์ในการประชาสัมพันธ์การอบรม เรื่อง สื่อเตรียมความพร้อม 8 ทักษะ เพื่อการดูแลให้ความช่วยเหลือเด็กที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว166  [ 20 ม.ค. 2565 ]
สรุปผลการประชุม ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ครั้งที่ 12/2564 เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2564 สน.บถ. มท 0809.2/ว10 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 20 ม.ค. 2565 ]
การรับฟังความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. .... และร่างประมวลกฎหมายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กม. มท 0804.5/ว103 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]  [ 19 ม.ค. 2565 ]
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สำหรับโครงการประเมินคุณภาพนักเรียน ระดับการศึกษาภาคบังคับ ประจำปีการศึกษา 2564 กศ. มท 0816.3/ว161  [ 19 ม.ค. 2565 ]
ขอเชิญเข้าร่วมการอบรมแนวดำเนินงานมาตรฐานระบบการจัดการอาหารและโภชนาการในสถานศึกษา รุ่นที่ ๓ ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.2/ว167  [ 19 ม.ค. 2565 ]
การจัดส่งผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (ผลการปฏิบัติงานและผลงานทางวิชาการ) กรณีเยียวยาผู้ขอรับการประเมินรอบเดือนเมษายน 2562 (ส่งผลงานหลังอบรม 3 เดือน) สน.บถ. มท 0809.4/ว2 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 19 ม.ค. 2565 ]
หารือหลักเกณฑ์การจัดสรรเงินภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ตามประกาศคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว164 [สิ่งที่ส่งมาด้วย] [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 19 ม.ค. 2565 ]
การอบรม หัวข้อ หลักกฎหมายและกระบวนการดำเนินการทางวินัยของเจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รูปแบบออนไลน์ผ่านระบบ Webex สบ.พถ. มท 0807.2/ว157  [ 19 ม.ค. 2565 ]
การขยายระยะเวลาการรับรองหลักสูตรพัฒนาครูที่สถาบันคุรุพัฒนารับรอง ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.4/ว3 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 19 ม.ค. 2565 ]
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์เชิญชวนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสมัครเข้าร่วมโครงการ ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.2/ว160  [ 19 ม.ค. 2565 ]
แจ้งการโอนเงินรายได้ส่วนท้องถิ่นที่จัดเก็บควบคู่กับภาษีธุรกิจเฉพาะให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว150 [สิ่งที่ส่งมาด้วย] [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 18 ม.ค. 2565 ]
ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง (วิทยาการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ) กสธ. มท 0819.2/ว148  [ 18 ม.ค. 2565 ]
โครงการความร่วมมือระหว่างประเทศแห่งเมืองฮิโรชิมา ประจำปี 2565 กพส. มท 0810.2/ว156  [ 18 ม.ค. 2565 ]
เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2563และผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการจัดบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กพส. มท 0810.7/ว139 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 18 ม.ค. 2565 ]
 
 
 
 
 
 
 
ทต.นายายอาม พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 [ 19 ม.ค. 2565 ]    อ่าน 5 
ทต.นายายอาม เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลนายายอาม สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2565 [ 19 ม.ค. 2565 ]    อ่าน 5 
ทต.นายายอาม ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลฯรับสมัครเด็กเล็ก [ 17 ม.ค. 2565 ]    อ่าน 11 
ทต.นายายอาม ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์(ภ.ด.ส.1) ในการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำ [ 13 ม.ค. 2565 ]    อ่าน 11 
ทต.นายายอาม ประกาศเทศบาลตำบลนายายอาม เรื่อง ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและส่ิ่งปลูกสร้าง [ 13 ม.ค. 2565 ]    อ่าน 27 
ทต.นายายอาม การประกาศเจตนารมณ์ [ 12 ม.ค. 2565 ]    อ่าน 12 
ทต.นายายอาม ประกาศราคากลางและการคำนวณราคากลางจัดซื้อจัดจ้างโครงการเสริมผิวถนนคอนกรีตเสริมเหล [ 20 ธ.ค. 2564 ]    อ่าน 33 
ทต.นายายอาม โครงการจัดซื้อรถบรรทุกน้ำ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ จำนวน 1 คัน [ 13 ธ.ค. 2564 ]    อ่าน 33 
ทต.นายายอาม ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เพิ่มเติม ฉบับที่2 [ 13 ธ.ค. 2564 ]    อ่าน 21 
ทต.นายายอาม ประกาศเทศบาลตำบลนายายอาม เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) [ 24 พ.ย. 2564 ]    อ่าน 58 
ทต.นายายอาม ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างรายไตรมาส ไตรมาสที่ 4 ปีงบประมาณ2564 [ 24 พ.ย. 2564 ]    อ่าน 54 
ทต.นายายอาม ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เพิ่มเติม [ 19 พ.ย. 2564 ]    อ่าน 45 
ทต.นายายอาม ประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ประจำปีงบประ [ 4 พ.ย. 2564 ]    อ่าน 63 
ทต.นายายอาม วันพระราชทานธงชาติไทย [ 28 ก.ย. 2564 ]    อ่าน 71 
ทต.นายายอาม ผลการจัดซื้อจัดจ้างการจ้างเหมาบริการบุคคลทั่วไปเพื่อปฏิบัติงานต่อเนื่องในปีงบประ [ 20 ก.ย. 2564 ]    อ่าน 85 
   
ขอประชาสัมพันธ์การประกาศใช้เทศบัญญัติ เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสุนัข แ (9 ต.ค. 2562)    อ่าน 498  ตอบ 0  
ปัจจุบันนายกเทศมนตรีชื่ออะไรคะ (11 พ.ย. 2564)    อ่าน 34  ตอบ 1  
เทศบาลมีการแจ้งข้อมูลข่าวสาร ในช่องทางไหนบ้าง (29 มี.ค. 2564)    อ่าน 123  ตอบ 1  
   


ซื้อโครงการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV หมู่ที [ 20 ม.ค. 2565 ]ซื้อจัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน แบบตั้งพื้นห [ 20 ม.ค. 2565 ]

 
 
 
 
 วัดนายายอาม