หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
คณะผู้บริหาร เทศบาลตำบลนายายอาม
วิสัยทัศน์ เทศบาลตำบลนายายอาม

"ประตูเมืองจันท์ ก้าวทันเศรษฐกิจ
รักษ์สิ่งแวดล้อม พร้อมรับนักเดินทาง"
วิสัยทัศน์ เทศบาลตำบลนายายอาม

"ประตูเมืองจันท์ ก้าวทันเศรษฐกิจ
รักษ์สิ่งแวดล้อม พร้อมรับนักเดินทาง"
สำนักงานเทศบาลตำบลนายายอาม
ศาสนสถานประจำตำบลนายายอาม
ทต.นายายอาม
อ.นายายอาม จ.จันทบุรี
1
2
3
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 039-371270 ต่อ 19
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
จบ 0023.3/ว453 การอบรมสัมมนาชี้แจงการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2564 ผ่านระบบการประชุมทางไกลผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต (Web Conference)  [ 13 พ.ค. 2564 ]    
จบ 0023.3/ว452 การอบรมสัมมนาชี้แจงการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2564 ผ่านระบบการประชุมทางไกลผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต (Web Conference)  [ 13 พ.ค. 2564 ]    
จบ 0023.5/ว451 เลื่อนโครงการฝึกอบรมแนวทางปฏิบัติตามระเบียนและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวกับการเงินการคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2564  [ 13 พ.ค. 2564 ]    
จบ 0023.3/ว3708 หลักเกณฑ์การสร้างพื้นที่ปลอดโรคและแนวทางการประเมินพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้า  [ 13 พ.ค. 2564 ]    
จบ 0023.3/ว449 ขอส่งสื่อวีดิทัศน์นำเสนอผลการบริหารจัดการขยะของจังหวัดจันทบุรีฯ  [ 13 พ.ค. 2564 ]    
จบ 0023.3/ว448 ขอความร่วมมือตอบแบบสำรวจความต้องการขอรับสนับสนุนเครื่องจักรกลและเครื่องมือทางการเกษตร  [ 13 พ.ค. 2564 ]    
จบ 0023.3/ว3660 การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 งบเงินอุดหนุน ประจำไตรมาสที่ 3 ฯ  [ 12 พ.ค. 2564 ]    
จบ 0023.3/ว3661 การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 งบเงินอุดหนุน ประจำไตรมาสที่ 3 ฯ  [ 12 พ.ค. 2564 ]    
จบ 0023.3/ว3662 การเตรียมความพร้อมในการเปิดสถานศึกษาขั้นพื้นฐานฯ  [ 12 พ.ค. 2564 ]    
จบ 0023.5/ว3655 การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ส. 2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน - มิถุนายน 2564)  [ 12 พ.ค. 2564 ]    
จบ 0023.5/ 5517 การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเงินเดือนครู และค่าจ้างประจำ) ไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน - มิถุนายน 2564)  [ 12 พ.ค. 2564 ]    
จบ 0023.5/ 445 แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามประมวลรัษฏากรให้องค์การบริหารส่วนจังวหัด  [ 12 พ.ค. 2564 ]    
จบ 0023.5/ว444 การจัดสรรเงินค่าภาคหลวงปิโตรเลียม งวดที่ 2/2564  [ 12 พ.ค. 2564 ]    
จบ 0023.3/ว443 แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นเพิ่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงผ่านการอบรม ส่งเอกสารเบิกค่าตอบแทนของอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นฯ ภายในวันที่ 3 ของทุกเดือน  [ 12 พ.ค. 2564 ]    
จบ 0023.3/ว3635 การจัดสรรเงินอุดหนุนเพิ่มเติม นักเรียนทุนเสมอภาค (กลุ่มรอยต่อ) และประกาศขยายระยะเวลาการจ่ายเงินค่าครองชีพนักเรียนทุนเสมอภาค ภาคเรียนที่ 2/2563  [ 11 พ.ค. 2564 ]    
จบ 0023.5/ 439 แจ้งโอนเงิน  [ 11 พ.ค. 2564 ]    
จบ 0023.3/ว437 ประชาสัมพันธ์การอบรมเชิงปฏิบัติการโรงเรียนปลอดภัยครั้งที่ 1 [ แนบ1 ]  [ 7 พ.ค. 2564 ]  
จบ 0023.3/ว5391 ขยายระยะเวลาการจัดส่งเอกสารสรุปผลการดำเนินการและบันทึกการทำงานของผู้จัดการรายกรณี (Cace Manager : CM) ของโครงการสนับสนุนการพัฒนาครูและเด็กนอกระบบการศึกษาโดยเครือข่ายเชิงพื้นที่ภาคกลาง (กลุ่มเด็กด้อยโอกาสสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) โดยกรมส่งเสริมการปกค  [ 7 พ.ค. 2564 ]  
จบ 0023.3/ 5395 ขอความร่วมมือตรวจสอบและแก้ไขปัญหาน้ำประปา  [ 7 พ.ค. 2564 ]  
จบ 0023.5/ว436 ขอเบิกเงินค่าตอบแทนอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น รุ่นที่ 2 ประจำเดือนเมษายน 2564  [ 6 พ.ค. 2564 ]  
 
 
 
ประกาศคณะกรรมการอาหารนมเพื่อเด็กและเยาวชน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการดำเนินงานโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2564 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.2/ว973 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 13 พ.ค. 2564 ]
เลื่อนกำหนดการฝึกอบรมโครงการอบรมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รุ่นที่ 1 และรุ่นที่ 2 สน.บถ. มท 0809.4/ว14  [ 13 พ.ค. 2564 ]
แนวทางการเสนอโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก (เพิ่มเติม) ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว972 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 3]  [ 13 พ.ค. 2564 ]
ขยายเวลาการยืนยันข้อมูลนักเรียนและเด็กเล็กของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในระบบสารสนเทศทางการศึกษาท้องถิ่น ประจำปีการศึกษา 2564 (ครั้งที่ 1) กศ. มท 0816.2/ว965 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 13 พ.ค. 2564 ]
เกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 กค. มท 0803.3/ว966 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 13 พ.ค. 2564 ]
ขอความร่วมมือเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์ (พลังใจ 99 บาท ก้าวผ่านวิกฤต COVID - 19) ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.2/ว971  [ 13 พ.ค. 2564 ]
หารือแนวทางปฏิบัติในการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และหารือการตีความข้อยกเว้นตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 สน.คท. มท 0808.3/ว2719 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 13 พ.ค. 2564 ]
คำปรึกษาหรือคำแนะนำเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง สน.คท. มท 0808.3/ว2720 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 13 พ.ค. 2564 ]
การเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรของคนต่างด้าว (ครูและบุคลากรทางการศึกษา) ที่มีใบอนุญาตทำงานหรือได้รับอนุญาตให้เข้ามาทำงานในราชอาณาจักร ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.4/ว967  [ 13 พ.ค. 2564 ]
การจัดสรรงบประมาณโครงการสนับสนุนการพัฒนาครูและเด็กนอกระบบการศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สำหรับการช่วยเหลือเด็กนอกระบบการศึกษาและติดตามผล กศ. มท 0816.5/ว950  [ 12 พ.ค. 2564 ]
กระทรวงการต่างประเทศแจ้งจัดส่งหนังสือทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ สล. มท 0801.1/151  [ 12 พ.ค. 2564 ]
การเตรียมความพร้อมป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในฤดูฝนที่กำลังจะมาถึง ด่วนที่สุด กสว. มท 0820.3/ว956 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 12 พ.ค. 2564 ]
แนวปฏิบัติทางบัญชีในการเบิกจ่ายเงินจากคลังให้กับองค์กรภาคประชาชนตามโครงการเงินกู้เพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กค. มท 0803.3/ว957 [เอกสารแนบ]  [ 12 พ.ค. 2564 ]
ประเมินผลการดำเนินงานโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ปีการศึกษา 2563 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.2/ว953 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 12 พ.ค. 2564 ]
การปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยคณะกรรมการชุมชนของเทศบาล พ.ศ. ๒๕๖๔ ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.7/ว2702  [ 11 พ.ค. 2564 ]
การกำหนดผลผลิตย่อย กิจกรรมย่อย ปริมาณและหน่วยนับสำหรับปีงบประมาณ พ.ฺศ. 2563 กค. มท 0803.3/ว949  [ 11 พ.ค. 2564 ]
การขอความอนุเคราะห์สอบถามข้อมูลความก้าวหน้าของการดำเนินงานตามมติคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด กม. มท 0804.6/ว948 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 11 พ.ค. 2564 ]
การมอบอำนาจของปลัดกระทรวงมหาดไทยให้ผู้ว่าราชการจังหวัดปฏิบัติราชการแทน ด่วนที่สุด กจ. มท 0802.3/ว931 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 11 พ.ค. 2564 ]
แนวปฏิบัติเพื่อขอรับงบประมาณสนับสนุนค่ารักษาพยาบาลโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กรณีผู้ป่วยในที่ไร้สิทธิการรักษา ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.3/ว947 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 11 พ.ค. 2564 ]
รับสมัครผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเข้ารับการอบรมเป็นเครือข่ายในการดำเนินการทางจรรยาบรรณของวิชาชีพ รุ่นที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ภาคกลาง/ภาคตะวันออก/ภาคตะวันตก) สน.บถ. มท 0809.4/ว938  [ 11 พ.ค. 2564 ]
เลื่อนโครงการฝึกอบรมแนวทางปฏิบัติตามระเบียบและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวกับการเงินการคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2564 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว933  [ 11 พ.ค. 2564 ]
รายชื่อข้าราชการผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิส่งผลงานเพื่อประเมินเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ กจ.  [ 11 พ.ค. 2564 ]
การใช้งานระบบ Krungthai Corporate Online ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สน.คท. มท 0808.2/ว932  [ 7 พ.ค. 2564 ]
โครงการพัฒนานวัตกรรมเพื่อสุขภาวะที่ดีของนักเรียน ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.2/ว936  [ 7 พ.ค. 2564 ]
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว930  [ 7 พ.ค. 2564 ]
 
 
 
 
 
 
 
ทต.นายายอาม กำหนดการประชุมสภาเทศบาลตำบลนายายอาม [ 12 พ.ค. 2564 ]    อ่าน 0 
ทต.นายายอาม แต่งตั้งประธานสภาเทศบาลตำบลนายายอาม [ 12 พ.ค. 2564 ]    อ่าน 0 
ทต.นายายอาม รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลนายายอาม [ 12 พ.ค. 2564 ]    อ่าน 0 
ทต.นายายอาม ประชุมสภาเทศบาลตำบลนายายอาม สมัยสามัญ ครั้งแรก [ 7 พ.ค. 2564 ]    อ่าน 11 
ทต.นายายอาม ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างรายไตรมาส ไตรมาสที่2 ปีงบประมาณ2564 [ 7 พ.ค. 2564 ]    อ่าน 9 
ทต.นายายอาม กำหนดประชุมสภาเทศบาลตำบลนายายอาม [ 6 พ.ค. 2564 ]    อ่าน 7 
ทต.นายายอาม กิจกรรมจิตอาสา พัฒนาวัดนายายอาม [ 21 เม.ย. 2564 ]    อ่าน 13 
ทต.นายายอาม เทศบาลตำบลนายายอาม ร่วมต้านทุจริต [ 21 เม.ย. 2564 ]    อ่าน 14 
ทต.นายายอาม ประกาศผลการจ้างเหมาบริการซ่อรถบรรทุกขยะมูลฝอย หมายเลขทะเบียน 81-1484 จันทบุรี [ 20 เม.ย. 2564 ]    อ่าน 15 
ทต.นายายอาม การเสริมสร้างวัฒนธรรมและค่านิยมในองค์กรของเทศบาลตำบลนายายอาม [ 20 เม.ย. 2564 ]    อ่าน 18 
ทต.นายายอาม เทศบาลตำบลนายายอามจัดประชุมประชาคมรับฟัง ความคิดเห็นจากประชาชนในพื้นที่ [ 16 เม.ย. 2564 ]    อ่าน 23 
ทต.นายายอาม ในวันที่ 16 เมษายน 2564 เทศบาลตำบลนายายอามจัดกิจกรรมรดน้ำดำหัวผู้บริหารเทศบาล [ 16 เม.ย. 2564 ]    อ่าน 17 
ทต.นายายอาม ประกาศผลการจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลนายายอาม ปีงบปร [ 31 มี.ค. 2564 ]    อ่าน 24 
ทต.นายายอาม ประกาศผลการจ้างเหมาก่อสร้างมุงหลังคาเมทัลชีทและปูพื้นกระเบื้องศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก [ 31 มี.ค. 2564 ]    อ่าน 21 
ทต.นายายอาม ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการจ้างเหมามุงหลังคาเมทัลชีทและปูพื้นกระเบื้องศูนย์พัฒน [ 29 มี.ค. 2564 ]    อ่าน 26 
   
ขอประชาสัมพันธ์การประกาศใช้เทศบัญญัติ เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสุนัข แ (9 ต.ค. 2562)    อ่าน 363  ตอบ 0  
เทศบาลมีการแจ้งข้อมูลข่าวสาร ในช่องทางไหนบ้าง (29 มี.ค. 2564)    อ่าน 16  ตอบ 1  
การเสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในปี 64 เสียในอัตราเท่าไหร่ (25 มี.ค. 2564)    อ่าน 21  ตอบ 1  
   


ซื้อจัดซื้อหมึกพิมพ์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจ [ 3 พ.ค. 2564 ]ซื้อจัดซื้อยางมะตอยสำเร็จรูป จำนวน 50 ถุง โดยวิธีเ [ 3 พ.ค. 2564 ]

 
 
 
 
 วัดนายายอาม