หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
วิสัยทัศน์ เทศบาลตำบลนายายอาม

"ประตูเมืองจันท์ ก้าวทันเศรษฐกิจ
รักษ์สิ่งแวดล้อม พร้อมรับนักเดินทาง"
ทต.นายายอาม
อ.นายายอาม จ.จันทบุรี
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 039-371270 ต่อ 19
  ประกาศ
   
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
ประกาศนโยบายความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 18 มี.ค. 2564 ]  อ่าน : 2  
 
ประกาศมาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 18 มี.ค. 2564 ]  อ่าน : 2  
 
ประกาศมาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 18 มี.ค. 2564 ]  อ่าน : 2  
 
ประกาศมาตรการป้องกันการรับสินบน ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 18 มี.ค. 2564 ]  อ่าน : 2  
 
ประกาศมาตรการการจัดการข้อร้องเรียนกรณีเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 18 มี.ค. 2564 ]  อ่าน : 4  
 
ประกาศมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 18 มี.ค. 2564 ]  อ่าน : 2  
 
ประกาศมาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการดำเนินการ ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 18 มี.ค. 2564 ]  อ่าน : 2  
 
ประกาศมาตรการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่อสาธารณะ ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 18 มี.ค. 2564 ]  อ่าน : 2  
 
ประกาศนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 18 มี.ค. 2564 ]  อ่าน : 3  
 
ประกาศนโยบายคุณธรรม จริยธรรมของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 18 มี.ค. 2564 ]  อ่าน : 2  
 
ระเบียบว่าด้วยจรรยาข้าราชการส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 18 มี.ค. 2564 ]  อ่าน : 2  
 
ประกาศนโยบาย/มาตรการ เพื่อพัฒนาหน่วยงานให้มีคุณภาพและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 18 มี.ค. 2564 ]  อ่าน : 4  
 
ประกาศเจตจำนง นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 18 มี.ค. 2564 ]  อ่าน : 4  
 
ประกาศมาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ [ 14 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 29  
 
ประกาศมาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 14 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 25  
 
ประกาศมาตรการป้องกันการรับสินบน ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 14 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 32  
 
ประกาศมาตรการการจัดการข้อร้องเรียนกรณีเกิดการทุจริตของเจ้าหน้าที่ ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 14 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 29  
 
ประกาศมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 14 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 30  
 
  (1)     2      3