หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
วิสัยทัศน์ เทศบาลตำบลนายายอาม

"ประตูเมืองจันท์ ก้าวทันเศรษฐกิจ
รักษ์สิ่งแวดล้อม พร้อมรับนักเดินทาง"
ทต.นายายอาม
อ.นายายอาม จ.จันทบุรี
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 039-371270 ต่อ 19
  ประกาศ
   
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
ประกาศมาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ [ 14 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 18  
 
ประกาศมาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 14 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 15  
 
ประกาศมาตรการป้องกันการรับสินบน ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 14 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 20  
 
ประกาศมาตรการการจัดการข้อร้องเรียนกรณีเกิดการทุจริตของเจ้าหน้าที่ ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 14 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 19  
 
ประกาศมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 14 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 20  
 
ประกาศมาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการดำเนินการ ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 14 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 15  
 
ประกาศมาตรการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่อสาธารณะ ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 14 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 14  
 
บันทึกแจ้งเวียนทุกกองทราบประกาศนโยบายคุณธรรมฯ [ 14 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 15  
 
บันทึกแจ้งเวียนทุกกองทราบประกาศเจตจำนงของผู้บริหาร [ 14 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 13  
 
หลักเกณฑ์การคัดเลือกพนักงานดีเด่น ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 11 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 14  
 
หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล(รอบที่2) [ 11 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 15  
 
หลักเกณฑ์การลาของพนักงานเทศบาล [ 24 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 16  
 
ประกาศหลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือนของพนักงานเทศบาล ประจำปีงบประมาณ 2563 (รอบที่ 2) [ 22 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 20  
 
ระเบียบว่าด้วยจรรยาข้าราชการส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 22 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 17  
 
ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินของพนักงานเทศบาล (รอบที่ 1) [ 22 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 18  
 
ประกาศนโยบายทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 22 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 18  
 
ประกาศนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 22 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 16  
 
ประกาศนโยบายคุณธรรมจริยธรรมของพนักงาน ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 22 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 17  
 
  (1)     2