หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
เทศบาลตำบล นายายอาม ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
ทต.นายายอาม
อ.นายายอาม จ.จันทบุรี
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 039-371270 ต่อ 19
 
   
 


   
 

เสริมสร้างและพัฒนาขีดความสามารถในการป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัย

จัดให้มีระบบรักษาความปลอดภัยในชุมชนและ ส่งเสริมให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการสนับสนุน การทำงานด้านการป้องกันภัยแก่ชีวิตและทรัพย์สิน

พัฒนาระบบจราจร
 


 

   
 

ส่งเสริมระบบการศึกษาให้มีมาตรฐาน

พัฒนาสถานศึกษาและเครื่องมือ เครื่องใช้ให้เพียงพอ

พัฒนางานอนามัยโรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ

ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนมีการเรียนรู้ตลอดชีวิต

พัฒนาและส่งเสริมอาชีพให้กับประชาชน

ส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของสถาบันครอบครัว

เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนให้ทำงานร่วมกัน ในลักษณะของกลุ่มและสามารถพึ่งตนเองได้

สนับสนุนการสงเคราะห์แก่ผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ ผู้สูงอายุ ผู้ติดเชื้อเอดส์ และผู้ยากไร้

อนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณี ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และวันสำคัญของชาติ

ส่งเสริมและสนับสนุนการออกกำลังกาย เล่นกีฬาและนันทนาการ

ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

ส่งเสริมสุขภาพของประชาชน

ป้องกันและแก้ไขการแพร่ระบาดของโรคติดต่อ

ป้องกันและควบคุมโรคระบาดในสัตว์และกำจัดพาหะนำโรค